13/05/2020 - 21:15

Tình hình quản lý, khai thác nhà, đất công

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị cho biết tình hình quản lý, khai thác nhà công trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng như sau:

Số lượng tài sản được chuyển giao cho Sở Xây dựng quản lý, sử dụng: 710 cơ sở nhà, đất (gồm 3 trụ sở làm việc và 707 căn nhà được chuyển giao từ Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà Cần Thơ). Thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ, Sở Xây dựng đã rà soát, báo cáo UBND thành phố về phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà đất do Sở Xây dựng đang quản lý và được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 17-10-2018.

  Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố giao, Sở Xây dựng có tiếp nhận một số cơ sở nhà, đất và đã báo cáo UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 24-9-2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do các đơn vị thuộc thành phố Cần Thơ quản lý, sử dụng.

Trong thời gian tới, nếu có tiếp nhận, quản lý thêm nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thì Sở Xây dựng tiếp tục báo cáo, kê khai để bổ sung phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ.

Căn cứ Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 17-10-2018 và Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 24-9-2019 của Chủ tịch UBND thành phố, Sở Xây dựng đã và đang triển khai thực hiện việc quản lý, cho thuê hoặc bán nhà, đất công đúng theo phương án đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật. Riêng đối với nhóm nhà, đất công được duyệt với phương án là “Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất” thì Sở Xây dựng khẩn trương tiến hành lập các thủ tục cần thiết phục vụ cho công tác bán đấu giá, như: lập mảnh trích đo địa chính theo quy định của Thông tư  số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19-5-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; lập bản vẽ hiện trạng công trình và kiểm định đánh giá chất lượng còn lại của công trình; gửi thông tin về nhà, đất đến UBND cấp huyện để cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm; thuê đơn vị tư vấn thẩm định xác định giá  trị nhà, đất và gửi kết quả thẩm định giá đến Sở Tài chính để báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố thông qua và trình UBND thành phố xác định giá khởi điểm…

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, mỗi cơ sở nhà, đất được lập thủ tục riêng và bán đấu giá từng căn. Dự kiến trong năm 2020 sẽ đưa ra bán đấu giá tổng số trên 30 cơ sở nhà, đất; số tiền thu được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Chia sẻ bài viết