01/08/2020 - 07:27

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ:

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, thiết thực, hướng về cơ sở 

Trong 90 năm qua, Đảng ta luôn xem công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là mặt trận hàng đầu; là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng. Trả lời phỏng vấn của Báo Cần Thơ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, cho biết:

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền (tiền thân của Ban Tuyên giáo), là tổ chức quan trọng hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lê nin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng. Nhân ngày Quốc tế đỏ 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền xuất bản tài liệu Ngày Quốc tế đỏ 1-8 kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Tài liệu này có tác động rộng rãi và ngay sau đó hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân chống chiến tranh đế quốc đã nổ ra trên khắp cả nước. Từ đó, ngày 1-8 trở thành Ngày Truyền thống của ngành Tuyên giáo.

Trong tình hình hiện nay, công tác tuyên giáo của Đảng có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; do đó, vai trò tham mưu cấp ủy của công tác tuyên giáo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng tiếp tục được khẳng định là đi đầu trong việc giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng; góp phần xây dựng, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn xã hội.

* Trước những yêu cầu, thách thức đặt ra, ngành Tuyên giáo Cần Thơ có những nỗ lực gì để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thưa đồng chí?

- Bám sát nhiệm vụ chính trị của toàn ngành tuyên giáo và của Đảng bộ thành phố, hệ thống tuyên giáo các cấp trên địa bàn thành phố đã và đang tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền ngày càng sinh động, sát với thực tiễn đời sống. Ban Tuyên giáo các cấp trong thành phố đã tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tập trung tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, gắn với đặc điểm của từng ngành, lĩnh vực, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố đã tuyên dương, khen thưởng 1.879 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Ban Tuyên giáo các cấp trên địa bàn thành phố đã chủ động nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn, định hướng kịp thời trước những vấn đề mới phát sinh; phối hợp tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và các biểu hiện lệch lạc về quan điểm, nhận thức, đạo đức, lối sống trong bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng; khẳng định vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo trên mọi mặt của đời sống xã hội.

Ban Tuyên giáo các Quận ủy, Huyện ủy ký kết thi đua năm 2020. Ảnh: NGỌC QUYÊN

* Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của thành phố hiện nay có đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thưa đồng chí?

- Đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong thành phố luôn có sự vững vàng về lập trường tư tưởng; trình độ, năng lực cơ bản đáp ứng yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ của ngành. Hiện nay, đa số cán bộ chủ chốt làm công tác tuyên giáo các cấp là những cán bộ đã kinh qua công tác tuyên giáo nhiều năm, được đào tạo cơ bản về trình độ lý luận chính trị, thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, chuyên môn; đồng thời có kinh nghiệm từ thực tiễn công tác, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề... Lực lượng cán bộ làm công tác tuyên giáo luôn xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy đảng các cấp và sự tin yêu của nhân dân.

Song, trong tình hình hiện nay, trước những yêu cầu mới đã đặt ra cho ngành tuyên giáo những nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo thành phố phải tiếp tục nâng lên về nhận thức, bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có trình độ chuyên môn giỏi, nói được, viết được, thuyết phục được... Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ khả năng tổng hợp, dự báo, nắm bắt, phát hiện và tham mưu giải quyết vấn đề thiếu nhanh nhạy, chưa sâu sát; chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở còn thấp, chưa tạo được động lực để cán bộ an tâm thực hiện nhiệm vụ...

* Theo đồng chí, ngành tuyên giáo cần làm gì để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới?

- Trong thời gian tới, để công tác tuyên giáo thật sự chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy trên lĩnh vực công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ xác định một số giải pháp cần thực hiện như sau:

Thứ nhất, phát huy toàn lực tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi chào mừng đại hội; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, công trình thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ dân sinh. Đến nay, toàn thành phố có gần 500 công trình, đã hoàn thành và đang thực hiện để chào mừng đại hội, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 626 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động toàn xã hội. Đồng thời, tổ chức tốt việc lấy ý kiến rộng rãi, phát huy trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thứ hai, tích cực, chủ động, nhạy bén, đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung thông tin tuyên truyền phù hợp với thời đại công nghệ thông tin phát triển vượt bậc như hiện nay. Tiếp tục chủ động khai thác, phát huy vai trò của các lực lượng xã hội cùng tham gia thực hiện công tác Tuyên giáo. Chủ động ứng phó với những vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, sự đồng thuận trong xã hội. Đặc biệt, tập trung tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng.

Thứ ba, kiện toàn, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp; đồng thời, quan tâm tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác tuyên giáo, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu; phấn đấu mỗi cán bộ tuyên giáo thật sự là chiến sĩ xung kích đi đầu trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; góp phần cùng Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

* Riêng dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, ngành có những hoạt động thiết thực gì, thưa đồng chí?

- Thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền và hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm, như: tham gia cuộc thi trắc nghiệm do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”; Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ triển khai cuộc thi viết về “Những điển hình tiêu biểu trong công tác Tuyên giáo ở Cần Thơ”; phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2020...

* Xin cảm ơn đồng chí!

NGỌC QUYÊN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết