14/02/2024 - 22:20

Thực hiện Quy hoạch TP Cần Thơ trên tinh thần chủ động, khẩn trương và chặt chẽ 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 5-2-2024, về việc tập trung tổ chức thực hiện Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch thành phố).

Một góc đô thị Cần Thơ nhìn từ trên cao.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Quy hoạch thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1519/QÐ-TTg ngày 2-12-2023. Cụ thể là căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý, tập trung quán triệt nội dung và tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch thành phố theo quy định. Khẩn trương tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật. Chủ động bám sát, đánh giá đúng tình hình, tăng cường năng lực thực hiện hiệu quả các nội dung Quy hoạch thành phố; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quá trình lập quy hoạch theo quy định, đảm bảo tiến độ, tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch. Cơ quan, đơn vị liên quan đến các nội dung hợp phần tích hợp khẩn trương tổ chức thực hiện đến đơn vị trực thuộc của cơ quan, đơn vị mình, nhằm góp phần đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình triển khai và quản lý nội dung liên quan đến Quy hoạch thành phố và các quy hoạch, kế hoạch khác có liên quan trên địa bàn thành phố. Ðồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân bằng nhiều hình thức để tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân khi triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên tinh thần “Chủ động, khẩn trương và chặt chẽ” tích cực tham gia, phối hợp và đề xuất những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý; tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, thống nhất trong việc báo cáo về quy hoạch khi có yêu cầu của cơ quan cấp trên và các văn bản hướng dẫn theo quy định. Bên cạnh đó chủ trì, phối hợp tham mưu, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố và quy định của pháp luật để huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch; đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết