30/10/2020 - 15:17

Thông Báo
Kết quả họp Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật thành phố Cần Thơ năm 2021

(Kèm theo Công văn số  3151/SVHTTDL-TCPC ngày 29 tháng 10 năm 2020  của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ)

Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật thành phố Cần Thơ năm 2021 được thành lập theo Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Trong đợt này, có 06 tác giả nộp hồ sơ đăng ký xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật với 09 cụm tác phẩm thuộc lĩnh vực nhiếp ảnh, 01 tác phẩm thuộc lĩnh vực sân khấu, 02 công trình thuộc lĩnh vực văn nghệ dân gian; không có hồ sơ đăng ký xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật. Hội đồng đã tổ chức họp đánh giá, bình xét các hồ sơ đăng ký xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật vào ngày 28/10/2020. Kết quả: có 09 cụm tác phẩm thuộc lĩnh vực nhiếp ảnh, 01 tác phẩm thuộc lĩnh vực sân khấu, 02 công trình thuộc lĩnh vực văn nghệ dân gian được Hội đồng thống nhất đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật với số phiếu đồng ý là 9/9 (đạt tỷ lệ 100%), cụ thể xin xem tại đây.

 

Chia sẻ bài viết