18/07/2008 - 07:58

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên; xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh; giải quyết thỏa đáng vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn để phát triển đất nước bền vững (*)

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN (TTXVN) 

Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã hoàn thành chương trình đề ra. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,

Thưa các đồng chí dự Hội nghị,

Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã hoàn thành chương trình đã đề ra. Hội nghị đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng và sâu sắc; đánh giá cao công tác soạn thảo các đề án, hoan nghênh các ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ của các tổ chức và cá nhân trong quá trình chuẩn bị đề án trình Hội nghị. Hội nghị Trung ương biểu thị sự đồng tình với các nội dung tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, nhất trí thông qua Nghị quyết “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Hội nghị cũng đã cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2008 để Bộ Chính trị ra kết luận về vấn đề này.

Những nội dung thảo luận và quyết nghị tại Hội nghị Trung ương lần này rất quan trọng và cần thiết, vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách, đáp ứng những đòi hỏi mới của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thưa các đồng chí,

Về công tác thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy : “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Lịch sử cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cho thấy, trong mọi thời kỳ, trên mọi mặt trận, bao giờ các thế hệ thanh niên cũng là đội quân xung kích. Sự cống hiến của thanh niên cho sự nghiệp cách mạng là to lớn và chính sự nghiệp cách mạng đã tôi luyện, bồi dưỡng nên những thế hệ thanh niên ngang tầm đòi hỏi của đất nước, thật sự xứng đáng với dân tộc và thời đại. Lịch sử và truyền thống tốt đẹp của thanh niên Việt Nam sẽ mãi mãi soi sáng cho nhiều thế hệ.

Kế thừa tinh hoa truyền thống của dân tộc, của các thế hệ thanh niên đi trước và thành quả của sự nghiệp đổi mới, hội nhập và giao lưu quốc tế, thế hệ thanh niên hiện nay có mặt mạnh rất cơ bản, thể chất, phẩm chất, năng lực, trí tuệ không ngừng được nâng cao, có ý chí vươn lên, tự khẳng định mình, lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng, có khát vọng được đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên thực tế, thanh niên ta đã có những đóng góp xứng đáng. Có thể nói, đất nước ta được ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, một phần quan trọng là do nhận thức, thái độ chính trị đúng đắn và hành động tích cực của thanh niên. Trong khi khẳng định mặt mạnh cơ bản của thanh niên, chúng ta không thể xem nhẹ những mặt yếu kém, khuyết điểm, thậm chí sai lầm trong một bộ phận, một số cá thể thanh niên, bởi chính đó có khi là nguyên nhân trực tiếp gây ra những tiêu cực, những tổn thất không nhỏ cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Đánh giá thanh niên phải thật sự khách quan, khoa học, biện chứng trong mối quan hệ của môi trường sống, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của thanh niên và trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh tình hình đất nước và quốc tế hiện nay, thanh niên nước ta đang đứng trước những cơ hội, thuận lợi lớn, nhưng cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch và kẻ xấu đang tìm mọi cách lôi kéo, tha hóa thanh niên. Trách nhiệm của chúng ta là phải định hướng, giáo dục, tạo điều kiện cho thanh niên nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, vươn lên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Chúng ta đến với thanh niên phải bằng cả lòng tin yêu, tôn trọng và trách nhiệm, phải đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thanh niên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội. Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, coi nhiệm vụ xây dựng Đoàn vững mạnh là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Nhà nước quản lý thanh niên và công tác thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển và cống hiến, đồng thời khuyến khích, vận động thanh niên nỗ lực học tập, rèn luyện, tự thân phấn đấu theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, coi đó là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới.

Từ nay đến năm 2020, chúng ta phải hướng tới mục tiêu tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong lao động tập thể, trở thành công dân tốt của đất nước; cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, vươn lên ngang tầm thời đại; phấn đấu hình thành một lớp thanh niên ưu tú, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ mới.

Để thực hiện được mục tiêu đó, chúng ta phải tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa và ý thức công dân cho thanh niên, đặc biệt là mọi cán bộ, đảng viên, mọi người lớn tuổi phải là tấm gương mẫu mực để thanh niên noi theo; đổi mới toàn diện công tác giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội cho thanh niên được học tập; phải có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện; coi trọng hơn nữa việc trọng dụng nhân tài trẻ trên mọi lĩnh vực; xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng, chăm lo xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội và gia đình, phối hợp giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu niên; phát huy sự nỗ lực, phấn đấu của mỗi thanh niên trong học tập, lao động và cuộc sống; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đó chính là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên, bảo đảm cho thanh niên thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thưa các đồng chí,

Chúng ta đều biết, tri thức là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức; xây dựng đội ngũ trí thức là yêu cầu tất yếu của phát triển xã hội. Từ trước đến nay, Bác Hồ và Đảng ta luôn coi trọng tri thức, quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức và đã có những thành công lớn. Ngay trong thời kỳ gian khổ, ác liệt của chiến tranh, chúng ta đã hình thành và phát triển được đội ngũ trí thức mới, trí thức cách mạng đầy nhiệt huyết, có nhiều đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực, góp phần xứng đáng làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Với tầm nhìn chiến lược, Đảng ta vừa quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức hiện có, vừa chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức cho giai đoạn tiếp theo, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, tạo môi trường để đội ngũ trí thức phát triển và phát huy vai trò trên mọi lĩnh vực. Cho đến nay, đội ngũ trí thức Việt Nam đã có bước phát triển nhanh về số lượng, nâng lên về chất lượng và đã có nhiều đóng góp xứng đáng vào thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, trong bối cảnh toàn cầu hóa, cách mạng khoa học và công nghệ hiện nay, đội ngũ trí thức nước ta còn có khoảng cách cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; một số còn tâm tư, vướng mắc, một số chịu tác động của các mặt tiêu cực trong xã hội, có trường hợp tự hạ thấp phẩm giá của mình. Công tác xây dựng đội ngũ trí thức vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Chính vì vậy, việc ra nghị quyết vào thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết.

Quan điểm nhất quán của Đảng ta coi trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững. Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó trách nhiệm của Đảng và Nhà nước giữ vai trò quyết định, đồng thời cũng là vinh dự, bổn phận của chính trí thức. Thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tạo điều kiện và môi trường cho hoạt động nghề nghiệp của trí thức, trọng dụng đúng trí thức, có chính sách đặc biệt đối với nhân tài.

Từ nay đến năm 2020, chúng ta phải phấn đấu theo mục tiêu xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, số lượng đông và cơ cấu hợp lý, từng bước tiến lên ngang tầm với trình độ của trí thức các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Gắn bó vững chắc giữa Đảng với trí thức, giữa trí thức với Đảng, bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông - trí.

Trong những năm trước mắt, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đã ban hành, xây dựng cơ chế, chính sách mới nhằm phát huy có hiệu quả tiềm năng của đội ngũ trí thức hiện nay, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2020 và những năm tiếp theo đáp ứng nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Để xây dựng đội ngũ trí thức theo yêu cầu mới, chúng ta phải làm nhiều việc, trong đó cần phải tập trung hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức, có chế độ, chính sách bảo đảm lợi ích vật chất tương xứng với giá trị sức lao động để trí thức được hưởng đầy đủ quyền lợi vật chất, tinh thần từ kết quả sáng tạo của mình, tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả đối với sản phẩm sáng tạo; thực hiện các chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức; tạo chuyển biến căn bản trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức, coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện, cơ hội cho trí thức trẻ được sáng tạo và cống hiến; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội trí thức; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ, sức mạnh của đất nước, của Đảng và của cả hệ thống chính trị.

Thưa các đồng chí,

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề rất lớn có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Trước đây, hiện nay và cũng như sau này, Đảng ta luôn đặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở vị trí chiến lược quan trọng, coi đó là cơ sở và lực lượng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái.

Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải được giải quyết đồng bộ gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và là nhân tố bảo đảm thành công của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công nghiệp phải hỗ trợ mạnh mẽ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong mối quan hệ mật thiết giữa nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nông dân là chủ thể của quá trình phát triển, xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch là căn bản, phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt. Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải dựa trên cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với điều kiện của từng vùng và cả nước; khai thác thuận lợi trong hội nhập quốc tế; phát huy cao nội lực trong nông thôn, đồng thời tăng mạnh đầu tư của Nhà nước; ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực tự cường, vươn lên của nông dân; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hòa thuận, dân chủ, đời sống văn hóa phong phú.

Hiện nay, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đang có nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng phải đối phó với không ít khó khăn, thách thức cả trong nước và từ quốc tế. Vấn đề đặt ra là phải giải quyết đồng bộ và có hiệu quả cao, khắc phục yếu kém, khó khăn, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển nhanh, phấn đấu đạt đến mục tiêu : nâng cao nhanh đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hòa giữa các vùng, đặc biệt, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn, nông dân có trình độ sản xuất ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực, đủ bản lĩnh chính trị, thực sự làm chủ nông thôn mới. Xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài. Xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công - nông - trí, tạo nền tảng kinh tế - xã hội và chính trị vững chắc, bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đây là mục tiêu tổng quát. Chúng ta cần cụ thể hóa thành các mục tiêu cho các giai đoạn đến năm 2010, 2020 cả về định tính và định lượng để phấn đấu.

Trong thời gian tới, chúng ta phải tập trung xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phù hợp với đặc điểm của từng vùng; coi trọng công tác quy hoạch sử dụng đất đai, bảo vệ lâu dài diện tích đất lúa, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn hiện đại gắn với phát triển các đô thị; giải quyết việc làm cho nông dân, thực hiện đồng bộ chiến lược xóa đói, giảm nghèo, nâng cao nhanh đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, nhất là những vùng khó khăn; tổng kết, rút kinh nghiệm, đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, tạo đột phá để công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn; đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách huy động cao các nguồn lực để phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân. Để thực hiện tốt những nhiệm vụ to lớn này, vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị xã hội ở nông thôn, nhất là Hội Nông dân Việt Nam. Phải tập trung nâng cao trình độ mọi mặt của nông dân, hình thành và thực hiện chiến lược xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công - nông - trí trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà khoa học với nông dân, phát huy các quan hệ truyền thống đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng nông thôn. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề lớn, nhiều khó khăn, phức tạp. Chỉ khi vấn đề này được giải quyết một cách thỏa đáng thì sự nghiệp ổn định và phát triển của đất nước ta mới thực sự lâu dài, bền vững.

Thưa các đồng chí,

Từ đầu năm nay, tình hình kinh tế - xã hội tuy tiếp tục đạt được những kết quả nhất định nhưng đã có những yếu tố khó khăn vượt quá dự báo kế hoạch. Bộ Chính trị đã ra Kết luận số 22 về một số vấn đề kinh tế - xã hội cần quan tâm chỉ đạo, đề ra mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đặc biệt quan tâm bảo đảm an sinh xã hội. Kết luận đó đã được sự đồng tình cao trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Chính phủ đã và đang triển khai và chỉ đạo thực hiện một cách kiên quyết. Đến nay, việc thực hiện mục tiêu nói trên tuy còn chưa thực sự vững chắc, ổn định nhưng đã có kết quả bước đầu. Chỉ số giá tăng có dấu hiệu chậm lại, tỷ lệ nhập siêu giảm nhanh, thu ngân sách nhà nước tăng cao, bảo đảm nhu cầu chi, các cấp, các ngành đã tập trung thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho đồng bào nghèo và diện chính sách. Tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 6,5%, đặc biệt là việc được mùa lúa vụ đông xuân có ý nghĩa tích cực cả về kinh tế, ổn định giá lương thực và tâm lý xã hội. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng, tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm trong 6 tháng tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Những kết quả đạt được bước đầu vừa qua cho thấy khó khăn đang vấp phải là khó khăn trong quá trình phát triển, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, nếu có sự đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thì nhất định sẽ vượt qua.

Tình hình kinh tế - xã hội hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại. Lạm phát còn cao, tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu vẫn ở mức cao; sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn; thị trường tài chính, tiền tệ vẫn còn những yếu tố chưa ổn định; tăng trưởng kinh tế giảm, đạt thấp hơn nhiều so với cùng kỳ nhiều năm trước và thấp hơn mục tiêu kế hoạch 7% đã được điều chỉnh.

Hiện nay, tình hình kinh tế thế giới còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong nước, các cân đối vĩ mô chưa ổn định; áp lực tăng giá đầu vào với mặt bằng giá cả còn lớn; thời tiết, thiên tai, dịch bệnh có thể có diễn biến phức tạp. Trong tình hình đó, để duy trì ổn định và phát triển đất nước, chúng ta phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận 22 của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Trong 6 tháng cuối năm, chúng ta phải tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ nhưng linh hoạt trong điều hành và chính sách tài khóa theo hướng tiết kiệm chi tiêu thường xuyên, hoãn, giãn đầu tư những công trình chưa thật sự cấp bách, đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, chỉ đạo thực hiện tiết kiệm một cách kiên quyết cả trong sản xuất và tiêu dùng... nhằm kiềm chế lạm phát; phải tiếp tục rà soát, bãi bỏ các quy định không phù hợp cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, khai thác thế mạnh của các ngành công nghiệp, dịch vụ, đẩy mạnh sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, áp dụng chính sách thuế linh hoạt để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thu hút và đẩy mạnh việc giải ngân các nguồn vốn FDI, ODA... nhằm duy trì tăng trưởng hợp lý và bền vững. Thực hiện tốt các chính sách ổn định an sinh xã hội; giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội bức xúc; xây dựng tiêu chí mới để xác định chuẩn nghèo, chủ động đề phòng thiên tai, dịch bệnh. Đi đôi với những biện pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và làm tốt công tác lãnh đạo tư tưởng, thông tin tuyên truyền, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Thưa các đồng chí,

Với việc ra 3 nghị quyết lần này, chúng ta đã hoàn thành việc cụ thể hóa các nội dung lãnh đạo để triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng. Các nghị quyết của Trung ương là một thể thống nhất về mục tiêu, có mối quan hệ hữu cơ, biện chứng, tác động phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đại hội. Vì vậy, việc triển khai thực hiện phải được tiến hành đồng bộ, đồng thời.

Có nghị quyết đúng là rất quan trọng, nhưng việc tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống mới là điều quyết định. Tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương, các cấp bộ đảng, chính quyền, đoàn thể và các cán bộ, đảng viên theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, tư tưởng, quan điểm, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện với quyết tâm cao, biến nghị quyết thành hiện thực thắng lợi. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đã nêu, đưa tình hình kinh tế - xã hội vượt ra khỏi khó khăn, tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X).

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xin cảm ơn.

(Theo TTXVN)

---------------------
(*) Tựa đề do Tòa soạn đặt

Chia sẻ bài viết