24/02/2019 - 16:50

Đồng chí Bùi Xuân Định, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 2, phường An Phú

Tăng cường kiểm tra, giám sát ngăn ngừa biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Hiện nay, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn xảy ra; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không làm tròn trách nhiệm của mình trước Đảng, trước dân… Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thể hiện quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và tạo niềm tin trong dân.

Theo tôi, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Nghị quyết 04, tạo sự đồng thuận trong dân, mỗi chi bộ cần quán triệt, nâng cao nhận thức cho đảng viên trong thực hiện nghiêm túc nghị quyết. Bản thân cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm và những gì mình đã cam kết không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cấp ủy cần tiếp tục quán triệt nội dung của Nghị quyết 04 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Xem đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân trong tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng. Theo tôi, cần đẩy mạnh hơn nữa thực hiện dân chủ, công khai minh bạch để cán bộ, đảng viên nhận thức về việc đặt lợi ích của tập thể, nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, nhằm xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Bên cạnh đó, để xây dựng Đảng vững mạnh thì việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là điều rất cần thiết, nhằm phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đảng viên trong tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến cùng tập thể quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

THANH THY (ghi)

Chia sẻ bài viết