28/09/2016 - 21:48

Tái cơ cấu nông nghiệp, tạo giá trị gia tăng cho nông sản vùng ĐBSCL

Tại hội nghị tái cơ cấu nông nghiệp gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủy sản, xây dựng nông thôn mới, liên kết hợp tác phát triển sản xuất nông sản chủ lực theo chuỗi giá trị vùng ĐBSCL và kế hoạch hợp tác liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười vừa diễn ra ở Đồng Tháp, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, cho rằng: Để thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững, các địa phương vùng ĐBSCL cần nhận diện thực trạng, đề xuất các giải pháp cho tái cơ cấu nông nghiệp từ việc liên kết hợp tác sản xuất, sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản chủ lực của vùng. Các ngành, các cấp và các địa phương cần có cải cách phát triển ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, rà soát điều chỉnh kế hoạch phát triển sản xuất các nông sản chủ lực theo định hướng liên kết hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng, tăng sức cạnh tranh nông sản cho vùng ĐBSCL trong bối cảnh hội nhập.

Chia sẻ bài viết