23/05/2018 - 16:11

Đồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ:

Quyết tâm thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền 

THANH THY (Thực hiện)

Năm 2018 đ​ư​ợ​c Ban Dân vận Trung ương và Chính phủ thống nhất chọn là “Năm dân vận chính quyền”. Tại​ thành phố Cần Thơ, thực hiện Nghị quyết Đ​ại​ hộ​i XII Đả​ng bộ​ thàn​h phố​ nhiệm kỳ 2015-2020, công tác dân vận được hệ​ thố​ng chí​nh trị​ cá​c cấ​p chú​ trọng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần huy động, khơi dậy sức mạnh tổ​ng hợ​p toàn​ đảng, toàn quân, toàn dân chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Trả lờ​i phỏ​ng vấ​n củ​a phó​ng viê​n Báo​ Cầ​n Thơ​ về những kết quả nổi bật trong công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố nửa nhiệm kỳ qua và những nhiệm vụ trọng tâm trong “Năm dân vận chính quyền”, đồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, cho biết:

- Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương và Thành ủy, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK). Các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, thực hiện đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận của xã hội để thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII đã đề ra.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp với các ngành chức năng thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...Phong trào thi đua DVK đã tạo được sự đồng tình, tích cực tham gia của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân. Qua đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng được nhiều điển hình DVK trên các lĩnh vực; các mô hình, điển hình mới mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện các chính sách an sinh xã hội…

Ban Dân vận Thành ủy chỉ đạo hệ thống dân vận thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND, sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang cùng cấp. UBND thành phố triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước; chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Chính quyền các cấp quan tâm thực hiện công tác dân vận trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Lực lượng quân sự phối hợp tốt với lực lượng công an tăng cường trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện của đất nước; tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ…

* Bên cạnh kết quả đạt được, công tác dân vận còn những hạn chế nào cần lư​u ý, khắc phục, thưa đồng chí?

- Chúng ta cũng cần nhìn nhận thực tế công tác dân vận vẫn còn hạn chế như: Công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận ở một số sở, ban, ngành và địa phương còn hạn chế. Công tác dự báo, nắm bắt và phản ánh tình hình dư luận trong nhân dân ở một số địa phương từng lúc từng nơi chưa kịp thời, việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận một số nơi chưa chủ động, nội dung, hình thức đổi mới chưa đáp ứng yêu cầu; các phong trào thi đua mô hình điển hình chậm nhân rộng; công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội tuy có cố gắng nhưng chưa nhiều, còn lúng túng, nhất là công tác phản biện.

* Trong “Năm dân vận chính quyền”, công tác dân vận của đảng bộ thành phố sẽ tập trung những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào, thưa đồng chí?

​ - Phát huy những thành tích đạt được trong các năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp trong thành phố cần nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhằm thực hiện thắng lợi “Năm dân vận chính quyền” 2018.

Để đạt được mục tiêu đề ra, các cơ quan cần thực hiện tốt các kết luận, chỉ thị liên quan đến công tác dân vận- chính quyền, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trọng tâm là tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Song song đó là tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại, tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội tham gia góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh...

Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của “Năm dân vận chính quyền”. Trong ảnh: Cán bộ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, giải quyết thủ tục hành chính cho dân. Ảnh: NGỌC QUYÊN

 Hệ thống dân vận các cấp trong thành phố cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cấp ủy đảng về công tác dân vận; tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác dân vận của Đảng, tiếp tục hướng mạnh về cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân để tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua DVK, thúc đẩy công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh nội lực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

* Xin cảm ơn đồng chí! 

Chia sẻ bài viết