30/07/2017 - 18:36

Đồng chí Nguyễn Thị Chính, đảng viên phường An Hòa, quận Ninh Kiều:

Quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ phải chú ý đến những người có trình độ, năng lực…

Hiện nay, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, cũng có những cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lập trường tư tưởng không vững vàng, dao động trước những tác động từ bên ngoài; không làm tròn trách nhiệm trước Đảng, trước dân…

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng thể hiện quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và tạo niềm tin trong nhân dân.

Theo tôi, bên cạnh các giải pháp nghị quyết đã đề ra, các cấp ủy Đảng cần vận dụng, thực hiện thêm các giải pháp phù hợp với tình hình thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong dân.

Muốn thực hiện được điều đó, mỗi chi bộ cần quán triệt, nâng cao nhận thức cho đảng viên trong thực hiện nghiêm túc nghị quyết. Bản thân cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm và cam kết không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Cán bộ, đảng viên phải sát dân để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tiếp thu ý kiến của nhân dân, phản hồi với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đồng thời, phải mạnh dạn đấu tranh với những tư tưởng, nhận thức chưa đúng để định hướng dư luận, không để hoang mang trong dân.

Theo tôi, các cơ quan, đơn vị cũng cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vững về chính trị, giỏi về chuyên môn để đủ sức lãnh đạo, tuyên truyền, vận động và giải quyết được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Trong quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ phải chú ý đến những người có trình độ, năng lực tương xứng với vị trí, nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình. Qua đó, góp phần ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Thanh Thy (lược ghi)

Chia sẻ bài viết