05/11/2018 - 07:03

Đồng chí Nguyễn Trọng Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Hòa

Quan tâm kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và học tập, làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW mang lại kết quả thiết thực, bước đầu đã ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong cán bộ (CB), đảng viên (ĐV).

Theo tôi, tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV, trước hết là do công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa mang lại hiệu quả cao. Vì thế, các cấp ủy đảng cần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của CB, ĐV trước Đảng, trước nhân dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền giúp CB, ĐV nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, kịp thời động viên, giáo dục, uốn nắn những trường hợp biểu hiện sa sút, có khuyết điểm. Đặc biệt, thay vì như lâu nay, nhiều nơi để các chi bộ tự chọn mẫu chuyện về Bác Hồ sinh hoạt cho ĐV trong họp lệ, thì cần thống nhất giao cán bộ tuyên giáo của cấp ủy cơ sở lựa chọn những mẫu chuyện về Bác, in ấn cho các chi bộ tổ chức sinh hoạt, nhằm nâng cao chất lượng. Các mẫu chuyện về Bác cần lựa chọn nội dung có chủ đề về ngăn ngừa vi phạm, đẩy lùi suy thoái và tham nhũng, lãng phí… để CB, ĐV học tập, vận dụng. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần động viên CB, ĐV tự giác học tập và đăng ký làm theo gương Bác những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. Hằng tháng, trong họp lệ chi bộ, cơ quan cần quan tâm đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục hạn chế và những biểu hiện suy thoái của CB, ĐV để đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng tới.

Các cấp ủy đảng cần nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của CB, ĐV, nhất là thực hiện tự phê bình xoay vòng trong họp lệ chi bộ để giúp CB, ĐV nhận ra hạn chế, khuyết điểm và có biện pháp khắc phục. Bên cạnh đó là thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, trách nhiệm nêu gương đối với  CB, ĐV, qua đó kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp còn lơ là, chưa tích cực.

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết