15/01/2023 - 08:12

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ:

Quan tâm bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội và quỹ đất tái định cư 

Nhằm triển khai công tác phát triển nhà ở năm 2023 có kiểm soát, phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở TP Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 4465/QÐ-UBND, ngày 30-12-2022, về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở TP Cần Thơ năm 2023. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết:

Tính đến 31-12-2022, diện tích nhà ở toàn thành phố trên 28,624 triệu m2, diện tích bình quân toàn thành phố là 22,9m2/người. Theo chỉ tiêu đến cuối năm 2023, tổng diện tích nhà ở trên địa bàn thành phố trên 30 triệu m². Diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố năm 2023 là 23,7m²/người. Qua rà soát danh mục dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu nhà ở đang triển khai thực hiện, dự kiến trong năm 2023, diện tích nhà ở do chủ đầu tư xây dựng là 170.392m2; diện tích nhà ở do người dân tự xây trong dự án là 178.671m2.

Kế hoạch phát triển nhà ở TP Cần Thơ năm 2023 là cơ sở để xác định vị trí, khu vực phát triển nhà ở; kế hoạch phát triển nhà ở theo từng loại hình. Ðồng thời, liệt kê một số chỉ tiêu về diện tích, số liệu dự báo về dân số ở thành thị và nông thôn trên toàn thành phố để xác định diện tích nhà ở bình quân cùng diện tích đất dành phát triển nhà ở của thành phố trong năm 2023.... Kế hoạch cũng cụ thể hóa những công việc cần ưu tiên thực hiện cũng như trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong quá trình triển khai để đạt hiệu quả, phù hợp với chương trình phát triển nhà ở thành phố, kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt.

Xin ông cho biết, bên cạnh các dự án đã và đang triển khai, thành phố có kế hoạch cụ thể gì để tiếp tục thu hút các dự án nhà ở hình thành trong tương lai?

- Thành phố đã xác định các vị trí, khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo các dự án trên địa bàn trong giai đoạn 2021-2025 để làm căn cứ xác định vị trí của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong tương lai với 81 địa điểm, tổng diện tích đất trên 4.528ha. Bao gồm những vị trí, khu vực phát triển nhà ở trên cơ sở các vị trí quy hoạch đất ở tại các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết (nếu có) đã được phê duyệt và còn hiệu lực; những vị trí, khu vực do nhà đầu tư "có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sang làm đất ở" đề xuất thuộc đất "nhóm nhà ở hiện hữu" theo quy hoạch phân khu được phê duyệt và còn hiệu lực; danh mục vị trí, khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án trên địa bàn thành phố năm 2023. Danh sách vị trí, khu vực phát triển nhà ở có thể thay đổi, cập nhật trong kế hoạch phát triển nhà cho năm tiếp theo trong kỳ kế hoạch để phù hợp với tình hình phát triển thực tế và theo chương trình phát triển nhà ở thành phố đã được phê duyệt.

Năm 2023, cùng với các dự án khu đô thị, khu nhà ở đang triển khai xây dựng, thành phố sẽ tiếp tục mời gọi và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở vị trí, khu vực phát triển nhà ở phù hợp với định hướng quy hoạch. Dự kiến năm 2023 sẽ mời gọi đầu tư phát triển mới dự án nhà ở thương mại diện tích trên 1.311ha. Do trong năm 2021, 2022 có ít dự án được chấp thuận phê duyệt chủ trương đầu tư, nên nguồn dự báo theo kế hoạch của giai đoạn trong năm 2023 sẽ chiếm phần lớn so với tỷ lệ chung cả giai đoạn 5 năm. Theo kế hoạch năm 2023, dự kiến toàn thành phố có 1.872 căn hộ (42 căn nhà ở thương mại, 1.510 căn nhà ở xã hội (NƠXH) để bán và 320 căn NƠXH cho thuê) với diện tích sàn 134.207m2. Ðối với các dự án phục vụ tái định cư đang triển khai, dự kiến có 780 nền bố trí tái định cư hoàn thành trong năm 2023 với diện tích sàn 85.942m2. Con số này vẫn còn khiêm tốn so với nhu cầu thực tế của người dân cũng như nhu cầu bố trí tái định cư cho các dự án. Vì thế, thành phố cũng xác định dành quỹ đất phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt. Trong đó đặc biệt quan tâm tới quỹ đất bố trí xây dựng NƠXH cho công nhân và quỹ đất tái định cư phục vụ cho nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị.

Dự kiến diện tích nhà ở bình quân tại đô thị của thành phố đến cuối năm 2023 là 23,9m² sàn/người. Trong ảnh: Một góc đô thị Cần Thơ.

Ðể triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 và giai đoạn 2021-2025, thành phố có chỉ đạo gì đến các sở, ngành, quận, huyện, thưa ông?

- Thời gian tới, Sở Xây dựng cần tiếp tục tham mưu UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hằng năm của UBND các quận, huyện và các sở, ban ngành có liên quan. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng "Ðề án phát triển NƠXH TP Cần Thơ"; lập kế hoạch phát triển nhà ở hằng năm trong kỳ kế hoạch. Rà soát, bố trí quỹ đất 20% đất ở trong các dự án nhà ở thương mại theo quy định phải dành quỹ đất để xây dựng NƠXH… Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Ðầu tư tham mưu việc bố trí kế hoạch vốn phát triển nhà ở hằng năm và có ý kiến về phương án giá gửi Sở Xây dựng trình UBND thành phố quyết định giá cho thuê, thuê mua NƠXH. Sở Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì, phối hợp tham mưu UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo pháp luật về đầu tư… Công khai minh bạch thông tin về danh mục, quy mô dự án, lựa chọn chủ đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các dự án xây dựng nhà ở đã và đang triển khai thực hiện để cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ 2021-2025 của thành phố và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phù hợp với kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt.

UBND cấp huyện tổ chức, chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển nhà ở và thực hiện quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các sở, ban ngành liên quan thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn. Thường xuyên cập nhật, báo cáo về công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn hằng năm. Ðồng thời, giới thiệu địa điểm, rà soát, đề xuất các dự án cần mời gọi đầu tư; kịp thời hỗ trợ chủ đầu tư bồi thường, giải tỏa và tái định cư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Các chủ đầu tư dự án nhà ở xây dựng và triển khai các dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Ðảm bảo nguồn vốn để đầu tư xây dựng dự án đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đúng tiến độ, kế hoạch đã được phê duyệt. Ðầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định khác có liên quan.

 

► Xin cảm ơn ông!

Chia sẻ bài viết