26/04/2014 - 14:49

QUẬN BÌNH THỦY

Phổ biến Hiến pháp năm 2013

(CT)- Ngày 25-4-2014, UBND quận Bình Thủy tổ chức hội nghị Phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp năm 2013). Tham dự hội nghị có đại biểu HĐND, UBND quận, cán bộ công chức tại các phuờng…

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên giới thiệu những quy định của Hiến pháp năm 2013. Trong đó, báo cáo viên tập trung nhấn mạnh điểm mới cũng như những vấn đề đã được làm rõ hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn về Hiến pháp năm 2013 so với các bản Hiến pháp trước như: quy định nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp; khẳng định rõ hơn tư tưởng phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, coi đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương…

Sau hội nghị, các đại biểu tham dự sẽ tiếp tục thực hiện phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân và người lao động trên địa bàn quận góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp.

P.N

Chia sẻ bài viết