17/11/2018 - 17:25

Đồng chí Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQVN thành phố:

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng thành phố phát triển 

Ba năm qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục vận động nhân dân đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (Cuộc vận động), góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày Truyền thống MTTQVN, phóng viên Báo Cần Thơ đã phỏng vấn đồng chí Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP Cần Thơ về kết quả thực hiện Cuộc vận động trên. Đồng chí cho biết:

- Thời gian qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố nỗ lực thể hiện vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc, thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của thành phố. Việc đổi mới phương thức phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận thành phố với các tổ chức thành viên và thành viên của Mặt trận được thể hiện rõ nét. Mặt trận các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền trên mọi lĩnh vực đến các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó, công tác nắm dư luận xã hội trong hệ thống Mặt trận từng bước được cải thiện, kịp thời phản ánh những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước...

* Qua 3 năm MTTQ các cấp triển khai, vận động thực hiện Cuộc vận động, đến nay, Cuộc vận động trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt những kết quả quan trọng nào, thưa đồng chí?

- Qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động, TP Cần Thơ đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Từ đầu năm 2017, với 107 điểm chỉ đạo ban đầu và 440 mô hình, đến nay, toàn thành phố đã nhân rộng có tổng cộng là 208 điểm và 783 mô hình hoạt động có hiệu quả. Cuộc vận động đã tạo sức lan tỏa rộng lớn trong toàn thành phố, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như hiến 180.200m2 đất, hoa màu, cây trái; tham gia xây dựng mới và sửa chữa 959 cây cầu, 552km đường giao thông; nạo vét 128,2km kênh mương; lắp đặt 14.170m đèn chiếu sáng; xây mới trên 5.976 cột cờ, làm mới 13.900m hàng rào; trồng 202.680 cây xanh các loại, xây dựng 220 tuyến đường sáng- xanh- sạch- đẹp, với tổng kinh phí hơn 390 tỉ đồng và 46.711 ngày công lao động.

Mặt trận thành phố phối hợp tổ chức vận động và trao 956.000 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em cơ nhỡ với tổng trị giá hơn 77,2 tỉ đồng. Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo– không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận đã hiệp thương phối hợp với các đoàn thể đăng ký hỗ trợ, giúp đỡ trên 3.580 hộ nghèo có địa chỉ. Trong 3 năm qua, Mặt trận các cấp trong thành phố vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 71,1 tỉ đồng; từ nguồn quỹ này đã xây dựng và sửa chữa 1.709 căn nhà ĐĐK trị giá hơn 68 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các đoàn thể các cấp còn vận động xây dựng, sửa chữa 1.135 nhà tình nghĩa, nhà tình thương với tổng số tiền 45,4 tỉ đồng.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội. Ảnh: Ngọc Quyên

Ban vận động cứu trợ thành phố còn vận động quỹ “Cứu trợ” hơn 7,8 tỉ đồng giúp đồng bào các tỉnh bị lũ lụt, thiên tai, cũng như hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai lốc xoáy, sạt lở bờ sông, bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thành phố. Mặt trận các cấp đăng ký xây dựng 53 mô hình về công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, xây dựng và sửa chữa nhà ĐĐK. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

* Nhằm phát huy hơn nữa vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thúc đẩy địa phương ngày càng phát triển, theo đồng chí, Mặt trận các cấp cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm gì? 

- Để phát huy tốt vai trò tập hợp khối ĐĐK toàn dân tộc, góp phần thúc đẩy địa phương ngày càng phát triển, Mặt trận các cấp thành phố có nhiệm vụ tiếp tục vận động, tập hợp, xây dựng khối ĐĐK toàn dân tộc, tạo sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân; tham gia giám sát và phản biện xã hội. Cùng nhà nước chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; thực hiện các chương trình an sinh xã hội của địa phương và thành phố.

Mặt trận thành phố tổ chức hội nghị phản biện. Ảnh: Ngọc Quyên

Mặt trận các cấp trong thành phố cũng sẽ tập trung chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội MTTQVN cấp mình. Nhất là tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác nhân sự, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan theo hướng tinh gọn phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBMTTQVN các cấp thành phố, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mặt trận thành phố tiếp tục chỉ đạo Mặt trận các cấp trong thành phố hoàn chỉnh cơ cấu thành viên của Mặt trận đảm bảo để Mặt trận thực sự là hình ảnh của khối ĐĐK, đảm bảo tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện. Nâng cao chất lượng của các thành phần cá nhân tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài… có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của tổ chức Mặt trận; có năng lực, uy tín, kinh nghiệm tập hợp, đoàn kết nhân dân và tự nguyện tham gia UBMTTQVN các cấp. Qua đó, góp phần cùng với Mặt trận các cấp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các Cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước nhằm thúc đẩy địa phương không ngừng phát triển.

* Xin cảm ơn đồng chí! 

THANH THY (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết