27/02/2008 - 09:26

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Người làm công tác tổ chức, cán bộ phải có đạo đức trong sáng, trung thực, tâm huyết vì sự nghiệp cách mạng

Ngày 26-2, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2008. Tổng Bí thư nêu rõ: Công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là trong năm 2007 đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện của Ban Tổ chức Trung ương và hệ thống làm công tác tổ chức các cấp trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Tuy công tác tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới, nhưng so với yêu cầu phát triển đất nước, công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới theo Tổng Bí thư vẫn còn khoảng cách, trong đó đáng chú ý là việc sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức đã có những chuyển biến tích cực, nhưng còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả về tổ chức, bộ máy sau khi sắp xếp, hợp nhất. Tổ chức cơ sở Đảng ở một số loại hình như doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan hành chính sự nghiệp còn lúng túng về tổ chức và phương thức hoạt động. Sau khi phân tích những tồn tại và bất cập, Tổng Bí thư nhấn mạnh 6 nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới:

Thứ nhất, công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2008 phải gắn liền với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được xem là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mọi tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên trong thời gian tới.

Thứ hai, phải tập trung triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 và 5 (khóa X), coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng năm 2008. Ban Tổ chức Trung ương và cơ quan tổ chức của cấp ủy cần nghiên cứu, tham mưu tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và của hệ thống chính trị, trong đó tập trung xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy, cơ chế vận hành, lề lối làm việc; hoàn thiện quy chế, quy trình về công tác tổ chức, bảo đảm mở rộng và phát huy dân chủ trong Đảng.

Thứ ba, Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đây là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, bảo đảm thực sự dân chủ, khoa học, công minh, đồng thời hết sức chú trọng công tác bảo vệ Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Vấn đề trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo luôn luôn là vấn đề lớn của Đảng, Nhà nước và của xã hội. Ai cũng nhất trí cần phải “trẻ hóa” cán bộ. Nhưng “trẻ hóa” cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo phải bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.

Thứ tư, xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Đây cũng là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trong năm 2008 và những năm tiếp theo. Chăm lo xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là bí thư cấp ủy và cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ sung, sửa đổi một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, từng bước thực hiện việc tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức ở cơ sở, triển khai nghiên cứu xây dựng đề án về thực hiện thí điểm chủ trương nhất thể hóa cán bộ chủ chốt (Bí thư kiêm Chủ tịch ủy ban nhân dân) xã, phường, thị trấn; hướng dẫn bổ sung nội dung sinh hoạt chuyên đề, nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ.

Thứ năm, tiếp tục tham mưu việc đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng. Cùng với các cơ quan của Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương cần tập trung nghiên cứu, góp ý để sớm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế về sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, ban cán sự đảng các bộ, ngành, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và đảng đoàn các đoàn thể chính trị - xã hội; sự lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng đối với cơ quan chính quyền cùng cấp.

Thứ sáu, không ngừng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu cho cấp ủy về công tác tổ chức, cán bộ. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy và cán bộ làm công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp, nhất là bộ máy làm công tác tổ chức, cán bộ; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ. Người làm công tác tổ chức, cán bộ phải có đạo đức trong sáng, trung thực, tâm huyết vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; có tư duy mới và phong cách làm việc dân chủ, sâu sát, khoa học. Chống tư tưởng hẹp hòi, định kiến cá nhân và những biểu hiện tiêu cực khác trong công tác tổ chức, cán bộ.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên trong năm 2008: Quy hoạch cán bộ; luân chuyển cán bộ; xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, cải cách thủ tục hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

ĐỖ CƯỜNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết