28/09/2021 - 08:36

Nâng cao hiệu quả kinh tế trong phát triển kinh tế tập thể

(CT) - UBND TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) năm 2022.

Kế hoạch hướng đến nâng cao hiệu quả kinh tế, thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia vào hoạt động phát triển kinh tế hợp tác, HTX của thành phố; đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP của thành phố; góp phần tích cực vào giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Đồng thời, phát huy vai trò của HTX tham gia hiệu quả vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trong năm 2022, thành phố phấn đấu thành lập mới từ 20 HTX, 50-60 tổ hợp tác, trong đó tập trung xây dựng từ ít nhất 3 HTX có quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp. Số lượng thành viên HTX đạt 14.000 thành viên, trong đó phát triển thành viên mới 1.000 thành viên; thành viên tổ hợp tác đạt 59.000 trong đó thành viên phát triển mới từ 500 đến 700 thành viên. Năm 2022, ước tổng doanh thu của các HTX khoảng 2.600 tỉ đồng; doanh thu bình quân mỗi HTX là 4,2 tỉ đồng; thu nhập bình quân của mỗi thành viên khoảng 65 triệu đồng/năm…

Để đạt mục tiêu trên, kế hoạch đề ra các nhóm giải pháp: tiếp tục thực hiện và hoàn thiện thể chế, chính sách; tuyên truyền, tập huấn các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX; tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật HTX năm 2012; nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX; huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể; hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể gặp khó khăn do đại dịch COVID-19...

CHI MAI

Chia sẻ bài viết