11/07/2013 - 20:14

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND quận Ô Môn bầu

(CT)- Ngày 10-7-2013, kỳ họp thứ 7 HĐND quận Ô Môn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 người giữ chức vụ do HĐND quận Ô Môn bầu. Kết quả cụ thể như sau:

1. Ông Trần Văn Tám  - Chủ tịch Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao:         30 phiếu (chiếm 85,71% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:      04 phiếu (chiếm 11,43% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01phiếu (chiếm 2,86% tổng số đại biểu HĐND).

2. Ông Trần Thiết Nghĩa - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao:         28 phiếu (chiếm 80,00% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:      07 phiếu (chiếm 20,00% tổng số đại biểu HĐND).

3. Ông Bùi Ngọc Trường - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân

 + Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 54,29% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:      12 phiếu (chiếm 34,29% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 11,43% tổng số đại biểu HĐND).

4. Ông Âu Minh Chí - Trưởng Ban kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao:         30 phiếu (chiếm 85,71% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:      04 phiếu (chiếm 11,43% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01phiếu (chiếm 2,86% tổng số đại biểu HĐND).

5. Bà  Đặng Thị Kim Hảo - Trưởng Ban pháp chế, Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao:         30 phiếu (chiếm 85,71% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:      05 phiếu (chiếm 14,29% tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Nguyễn Vũ Phương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao:         26 phiếu (chiếm 74,29% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:      04 phiếu (chiếm 11,43% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 14,29% tổng số đại biểu HĐND).

7. Ông Mai Văn Út -  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao:         30 phiếu (chiếm 85,71% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:      05 phiếu (chiếm 14,29% tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông Lê Việt Sĩ -  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 71,43% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:      07  phiếu (chiếm 20,00% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 8,57% tổng số đại biểu HĐND).

9. Ông Trần Văn Tín -  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 65,71% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:      07  phiếu (chiếm 20,00% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 14,29% tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Trương Công Danh - Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 71,43% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:      08 phiếu (chiếm 22,86% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 5,71% tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Phạm Ngọc Thuận - Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao:         32 phiếu (chiếm 91,43% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:      03 phiếu (chiếm 8,57% tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông Nguyễn Hữu Hậu - Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao:         20 phiếu (chiếm 57,14% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:      11 phiếu (chiếm 31,43% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 11,43% tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Nguyễn Minh Chí - Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao:         21 phiếu (chiếm 60,00% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:      09 phiếu (chiếm 25,71% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu  (chiếm 14,29% tổng số đại biểu HĐND).                                                                                

 

Chia sẻ bài viết