06/08/2017 - 15:31

Đồng chí Trần Văn Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Vĩnh Thạnh:

Kết hợp giữa “soi và sửa”, “xây và chống”

Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII đã nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện này. Đây là những nội dung hết sức quan trọng để từng cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) soi rọi bản thân, nhìn nhận hạn chế, yếu kém của mình để xây dựng phương hướng khắc phục…

Theo tôi, để thực hiện hiệu quả NQTW4 khóa XII, cần thực hiện đồng bộ 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nghị quyết, đặc biệt là nhóm nhiệm vụ về công tác tư tưởng chính trị, tự phê bình và phê bình. Việc thực hiện NQTW4 phải gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05).

Trong đó, mỗi CB, ĐV phải lấy 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà nghị quyết đã nhận diện để soi rọi và sửa chữa. Đồng thời lấy nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phấn đấu rèn luyện.

Cần kết hợp chặt chẽ giữa “soi và sửa”, giữa “xây và chống” trong quá trình thực hiện. Trong đó, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ làm ngay. Cần thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho CB, ĐV, nhất là việc học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Trong quá trình thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 phải thực hiện tốt phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “nói đi đôi với làm”. Từng CB, ĐV phải thể hiện rõ ý thức tự giác, nhìn nhận đúng mức những hạn chế, yếu kém của bản thân; mạnh dạn góp ý phê bình, giúp đồng chí, đồng nghiệp thấy được những hạn chế, yếu kém để khắc phục ngày càng tiến bộ.

 Các cấp ủy đảng cần thường xuyên theo dõi, nắm chặt diễn biến tư tưởng của CB, ĐV. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của CB, ĐV.

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết