21/07/2018 - 09:23

Hơn 300 cán bộ hưu trí học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII 

(CT)- Ngày 20-7, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng (NQTW7 khóa XII) cho hơn 300 đảng viên là cán bộ hưu trí thuộc diện Thành ủy quản lý. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến dự.

Trong thời gian 1 ngày, các cán bộ hưu trí được học tập, quán triệt những nội dung căn bản, cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đánh
giá cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ học tập nghị quyết nghiêm túc của các cán bộ hưu trí. Đồng chí nhấn mạnh, các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là những vấn đề cốt yếu, những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta, đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn, các cán bộ hưu trí tiếp tục nghiên cứu sâu, toàn diện về những quan điểm lớn, những vấn đề mới, hiểu sâu các nội dung chủ yếu, các lĩnh vực cụ thể trong các nghị quyết để góp ý, hiến kế cho cấp ủy đảng, chính quyền triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất…  

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết