07/09/2012 - 14:37

Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ không ngừng trưởng thành về mọi mặt

* TRẦN THANH MẪN
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ

Trong 5 năm qua, cùng với sự phát triển đi lên của thành phố Cần Thơ trong tình hình còn rất nhiều khó khăn, thách thức, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp của thành phố Cần Thơ đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” nỗ lực vượt qua khó khăn, tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch, chống những quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; tham gia tốt công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần tích cực vào việc giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng tình làng, nghĩa xóm; tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và đã tổ chức tốt phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa tỷ lệ hộ nghèo; phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là phong trào rước ảnh Bác về nhà treo nơi trang trọng đã được đông đảo nhân dân, đồng bào có đạo hưởng ứng...Tổ chức Hội tiếp tục được xây dựng, củng cố, không ngừng lớn mạnh, luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị thành phố vững mạnh.

Lãnh đạo Hội CCB phường Trà Nóc (quận Bình Thủy) giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Ảnh: ANH DŨNG 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội cũng còn những hạn chế: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng ở một số nơi chưa được tiến hành thường xuyên; nhận thức của một bộ phận hội viên về vai trò, vị trí, nhiệm vụ CCB chưa thật đầy đủ, một số tổ chức hội chậm đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, chưa hướng mạnh về cơ sở, cấp ủy Đảng, chính quyền một số nơi chưa quan tâm đúng mức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác Hội...

Thời gian tới, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá ta trên nhiều mặt, gây cản trở quá trình đổi mới và phát triển của đất nước ta, của Đảng ta và nhân dân ta. Tôi đề nghị các cấp Hội CCB thành phố cần thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiến thức khoa học cho cán bộ, hội viên, nhằm củng cố bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh chống những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chống mọi hoạt động chia rẽ nội bộ, góp phần tăng cường đoàn kết trong Đảng, đoàn kết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất, tăng tỷ lệ hộ khá giàu. Tăng cường phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở thật sự trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân trong tình hình mới; đấu tranh với mọi hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ, tham gia giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần xây dựng tình làng, nghĩa xóm, tăng cường quan hệ bền chặt giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Ba là, các cấp Hội CCB và tổ chức Đoàn Thanh niên chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ thành phố. Đó là nhiệm vụ vẻ vang của Hội, vừa là trách nhiệm, vừa là tình thương của CCB đối với thanh niên. Thực hiện tốt Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội viên CCB phải thật sự gương mẫu để giáo dục con cháu, xây dựng gia đình văn hóa mới, nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo.

Bốn là, đẩy mạnh xây dựng tổ chức Hội CCB luôn trong sạch, vững mạnh, nhằm phát huy vai trò tích cực của Hội trong các hoạt động xã hội, các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, tích cực hướng về cơ sở; làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ của Hội và tham gia phát triển KT-XH địa phương.

Đảng đã khẳng định, nhiệm vụ chính trị của Hội CCB là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cấp Hội CCB thành phố hoạt động đạt kết quả tốt nhất, Đảng bộ và nhân dân thành phố luôn đặt niềm tin vào Hội CCB thành phố nhiệm kỳ 2012 - 2017. Tôi mong rằng, Hội CCB thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, chung sức, chung lòng, động viên CCB và cựu quân nhân phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị năm 2012 và những năm tiếp theo, góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII.

Chia sẻ bài viết