02/11/2019 - 17:34

Giúp người bệnh thanh toán chi phí khám, chữa bệnh

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị rà soát, có biện pháp nhận số tiền chi trả trong năm (lớn hơn 6 tháng lương cơ sở) đối với người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên để được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh theo quy định. Nội dung trả lời của Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ như sau:

Theo Nghị định số 146/NĐ/2018-CP của Chính phủ, việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và số tiền cùng chi trả chi phí, chữa bệnh trong năm (tính từ ngày 1-1 đến ngày 31-12 năm đó) lớn hơn 6 tháng lương cơ sở như sau:

- Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả (5% hoặc 20% theo đối tượng) tại một lần hoặc nhiều lần khám, chữa bệnh tại cùng 1 cơ sở khám, chữa bệnh đó lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì cơ sở khám, chữa bệnh không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở của người bệnh. Cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả đủ 6 tháng lương cơ sở là 8.940.000 đồng để người bệnh có căn cứ đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó;

- Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám, chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở khám, chữa bệnh lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì người bệnh mang chứng từ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.

Chia sẻ bài viết