Liên kết để phát triển

Liên kết giữa cơ sở giáo dục đại học với các đối tác ngoài nước để cùng phát triển là công tác không thể thiếu trong hoạt động đào tạo của các trường đại học, cao đẳng