28/05/2016 - 16:44

GIẢI NGÂN VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẠT HƠN 44% KẾ HOẠCH

(CT)- Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, trong tháng 5, giá trị khối lượng xây dựng cơ bản thực hiện từ vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 357,4 tỉ đồng; nâng tổng giá trị xây dựng cơ bản trong 5 tháng đạt 1.295,8 tỉ đồng. Về tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý, tính đến ngày 20-5 đã thực hiện thanh toán và tạm ứng vốn được 1.234,4 tỉ đồng, đạt 44,1% kế hoạch. Trong đó, giải ngân nguồn cân đối ngân sách địa phương đạt 45% kế hoạch, vốn ODA đạt 78,2% kế hoạch, nguồn xổ số kiến thiết đạt 42,3%, nguồn tiền sử dụng đất đạt 36,6%…

Nhằm tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố được giao làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND các quận, huyện chấp hành nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, thực hiện hiệu quả Nghị định số 77/2015/NĐ-CP của Chính phủ "Về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm", Nghị quyết của HĐND thành phố về tăng cường công tác quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản..., không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản. Đồng thời, thường xuyên rà soát, bám sát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, thực hiện đề xuất chủ trương, thẩm định chủ trương đầu tư. Các dự án đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 cần rà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư hợp lý, tránh trường hợp đầu tư đề nghị ghi vốn để khởi công mới nhiều dự án tập trung vào 2 năm 2016 và 2017, gây áp lực lớn cho ngân sách thành phố. Các chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm túc công tác giám sát và đánh giá đầu tư, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án và quyết toán công trình hoàn thành đúng thời gian quy định.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết