19/04/2021 - 19:39

Bầu cử Quốc hội và HĐND

Gấp rút lập và công bố danh sách ứng cử viên 

Đến ngày 18-4, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND nhiệm kỳ 2021-2026. Ở cấp Trung ương, Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tại Hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Trung ương giới thiệu.

Theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, nhằm bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND, các cơ quan, tổ chức ở địa phương sẽ phải triển khai hàng loạt công việc thuộc trách nhiệm của mình để đáp ứng yêu cầu về tiến độ chuẩn bị bầu cử, trong đó có việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp.

* Chậm nhất ngày 3-5 công bố danh sách chính thức các ứng cử viên

Danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND các cấp cần được Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN và Ủy ban MTTQVN các tỉnh, thành phố hoàn thiện để chuyển tới Ủy ban Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử các cấp tương ứng chậm nhất là vào ngày 23-4-2021 (30 ngày trước ngày bầu cử) để Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử các cấp thực hiện việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND theo từng đơn vị bầu cử.

Việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HÐND theo từng đơn vị bầu cử tại địa phương được tiến hành chậm nhất là vào ngày 28-4-2021 (25 ngày trước ngày bầu cử). Trong khi đó, việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện chậm nhất là vào ngày 3-5-2021 (20 ngày trước ngày bầu cử).

Các Tổ Bầu cử thực hiện việc niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng người ở khu vực bầu cử chậm nhất là vào ngày 3-5-2021 (20 ngày trước bầu cử).

* Ðẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ vận động bầu cử

Từ sau khi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND được công bố, các địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, phối hợp để tổ chức cho người ứng cử thực hiện việc vận động bầu cử theo quy định của Luật, để việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Thời gian vận động bầu cử kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

Trong thời gian từ ngày 13-5 đến ngày bầu cử 23-5-2021 (10 ngày trước ngày bầu cử), Tổ Bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

Ủy ban Bầu cử ở các địa phương cần chủ động, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan chỉ đạo, hướng dẫn và xử lý theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử, về việc danh sách người ứng cử, về danh sách cử tri và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị khác có liên quan đến công tác bầu cử. Từ ngày 13-5-2021 (10 ngày trước ngày bầu cử), các cơ quan phụ trách bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và danh sách những người ứng cử.

TP Cần Thơ

Lập danh sách 3.875 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND cấp huyện, xã

Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều biểu quyết thống nhất lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

(CT) - Theo thống kê của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, qua hội nghị hiệp thương lần thứ ba, 9 quận, huyện trong thành phố đã lập danh sách 473 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND quận, huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (có 1 người tự ứng cử). Trong đó, có 200 nữ (tỷ lệ 42,28%), dân tộc thiểu số có 20 người (tỷ lệ 4,23%), ngoài Ðảng có 58 người (tỷ lệ 12,26%), dưới 40 tuổi có 147 người (tỷ lệ 31,08%), tái cử có 183 người (tỷ lệ 58,47%), tôn giáo có 18 người (tỷ lệ 3,81%).

Qua hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các xã, phường, thị trấn đã lập danh sách 3.402 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 (có 3 người tự ứng cử). Trong đó, nữ có 1.415 người (tỷ lệ 41,59%), dân tộc thiểu số có 93 người (tỷ lệ 2,73%), ngoài Ðảng có 440 người (tỷ lệ 12,93%), dưới 40 tuổi có 1.651 người (tỷ lệ 48,58%), tái cử có 1.336 người (tỷ lệ 56,44%), tôn giáo có 96 người (tỷ lệ 2,82%).

Tin, ảnh: THANH THY

VIỆT ÐỨC (TTXVN)

Chia sẻ bài viết