11/02/2018 - 17:26

Đồng chí Cao Thanh Long, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thới Lai:

Đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa

Nhìn chung, qua thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tư tưởng của cán bộ, đảng viên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả, tạo đồng thuận trong dân.

Theo tôi, để tiếp tục phát huy hiệu quả nghị quyết, cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và nhiệm vụ theo các nhóm giải pháp của Nghị quyết. Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể của cơ quan; hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, báo cáo theo quy định. Tuyên huấn chi bộ chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết, kế hoạch thực hiện của chi bộ; phối hợp tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của cấp ủy cấp trên, kế hoạch thực hiện của chi bộ.

Cấp ủy hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết và cam kết của cán bộ, đảng viên; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp ủy kiểm tra, sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng, xử lý vi phạm trong thực hiện Nghị quyết này. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ, lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và thực sự tiên phong, gương mẫu, đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân; thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin của dân đối với Đảng.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cấp phải xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giám sát, khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng phát huy vai trò của các đoàn thể, tăng cường đổi mới, phát huy hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, có như vậy Nghị quyết mới đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa...

THANH THY (ghi)

Chia sẻ bài viết