22/06/2024 - 07:43

Động lực phát triển kinh tế - xã hội Cần Thơ nhanh và bền vững 

TP Cần Thơ đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các nghị quyết của Trung ương không chỉ là định hướng quan trọng cho sự phát triển của thành phố mà còn là căn cứ pháp lý để thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân của vùng ÐBSCL...

TP Cần Thơ đã không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong ảnh: Một góc TP Cần Thơ.

Tập trung triển khai

TP Cần Thơ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành. Theo đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quốc hội ban hành Nghị quyết số 45/2022/NQ-QH về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ và Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW. Ngay sau khi các nghị quyết được ban hành, UBND thành phố kịp thời xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình công tác tổ chức triển khai thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ. Ðồng thời, phân công cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện các nhiệm vụ. Cùng đó, theo dõi tiến độ, kịp thời tham mưu Ban cán sự đảng UBND thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao. Thành phố thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45/2022/NQ-QH của Quốc hội và Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Ðến nay, đối với các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP của Chính phủ, thành phố đã tổ chức thực hiện hoặc được ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể hóa được 11/20 nhiệm vụ; đang thực hiện 5/20 nhiệm vụ nhưng tiến độ còn chậm so với yêu cầu. Bộ, ngành Trung ương đang triển khai thực hiện 4/20 nhiệm vụ. Theo Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội, TP Cần Thơ có 6 cơ chế, chính sách và 2 dự án đang được triển khai thực hiện. Ðối với nhiệm vụ đầu tư dự án kết cấu hạ tầng do thành phố thực hiện, thành phố đã đã cập nhật và triển khai cụ thể thành 25 dự án. Bao gồm: 13 dự án đang triển khai thực hiện; 3 dự án đã có quyết định chủ đầu tư của cấp thẩm quyền, được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, đang tổ chức lập thủ tục và trình phê duyệt dự án đầu tư; 7 dự án đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, rà soát quy mô đầu tư đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện và 2 dự án được tổ chức thực hiện sau năm 2024.

Về chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, có 45 nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. Ðến nay, 11 nhiệm vụ đã tổ chức thực hiện, đã được ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; 34 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, đặc biệt có 8 nhiệm vụ thực hiện với tiến độ còn chậm. Về tiến độ các nhiệm vụ khác được UBND thành phố giao cho sở, ban ngành thành phố thực hiện, tổng cộng có 35 nhiệm vụ. Kết quả đến nay có 25 nhiệm vụ đã thực hiện hoặc được ban hành thành các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; 8 nhiệm vụ đang thực hiện và 2 nhiệm vụ cơ quan chuyên môn đang rà soát, tham mưu UBND thành phố về lộ trình, nội dung thực hiện đảm bảo phù hợp tình hình thực tế...

Quyết tâm tạo chuyển biến

Theo đánh giá của UBND TP Cần Thơ, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ được Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố và người dân Cần Thơ đặc biệt quan tâm cũng như kỳ vọng rất lớn nhằm tạo đà tăng tốc phát triển thành phố. Tuy nhiên, đến thời điểm này các nhiệm vụ được giao cho từng cơ quan, đơn vị, sở ngành thể chế các nghị quyết trên để tạo ra các sản phẩm cụ thể còn khá chậm. TP Cần Thơ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cùng các sở, ban ngành liên quan quyết liệt thực hiện hiệu quả các nghị quyết trên, tạo động lực mới để tăng tốc trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững...

Tạo nguồn lực đầu tư các chương trình, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa và tạo động lực phát triển của thành phố, ông Nguyễn Quang Nghị, Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, cho biết: Sở đã tham mưu UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 1004/QÐ-UBND ban hành đề án huy động tài chính và tăng thu ngân sách TP Cần Thơ giai đoạn 2024-2025. Qua rà soát các nguồn từ thu thuế, dự kiến có thể tăng thu khoảng 9.401 tỉ đồng và huy động tài chính từ các nguồn với số dự kiến 21.555 tỉ đồng. Ðề án cũng đã đưa ra 6 nhóm giải pháp huy động nguồn lực và 4 nhóm giải pháp tăng thu ngân sách. Sở Tài chính đề nghị các sở ngành quan tâm phối hợp UBND quận, huyện để khai thác tối đa nguồn lực của địa phương như đất đai, tài sản công… tập trung quyết liệt để đạt mục tiêu như kỳ vọng của đề án…

Theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội có quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Ðịnh An - Cần Thơ. Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ, thông tin: Bộ Giao thông vận tải đã bố trí kinh phí 21 tỉ đồng triển khai thực hiện. Theo đó đã tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án là Liên danh tư vấn PortCoast - CBM. Ðơn vị tư vấn đang tiến hành khảo sát lập báo cáo, báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự kiến quý III-2024 hoàn thành gửi các địa phương có dự án đi qua để lấy ý kiến. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Kỳ vọng cuối năm nay, Bộ sẽ chọn nhà thầu và triển khai dự án…

Quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu thành viên UBND thành phố, thủ trưởng cơ quan ban ngành, chủ tịch UBND quận, huyện thực hiện rà soát nhiệm vụ được phân công cho cơ quan, địa phương theo chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố. Trên cơ sở đó, tập trung, phối hợp thực hiện hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ được giao theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương. Ðối với những nhiệm vụ đang chậm tiến độ so với yêu cầu đề ra, thủ trưởng các cơ quan được giao thực hiện khẩn trương có kế hoạch, giải pháp hành động cụ thể, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về tiến độ thực hiện. Về 14 dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, các chủ đầu tư dự án phải xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, tăng cường đi cơ sở, bám sát địa bàn, tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế; trước mắt là đẩy nhanh tiến độ các dự án vốn ngoài ngân sách đã có quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, các dự án có tính chất dẫn dắt...

Bài, ảnh: L. MẪN

Chia sẻ bài viết