04/06/2017 - 18:57

Xây dựng chỉnh đốn Đảng

Đồng chí Trần Văn Mới, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thạnh: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý chặt chẽ đảng viên

Theo tôi, để thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (NQTW4 khóa XII) chúng ta cần thực hiện nhiều giải pháp, trong đó cần tập trung các giải pháp về giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đảng viên (ĐV).

Thứ nhất, hình thức, phương pháp tổ chức học tập lý luận chính trị và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng hiện nay vẫn còn khô khan và chưa tạo sự hấp dẫn nên hiện nay, một số ĐV có biểu hiện học tập, quán triệt qua loa, đại khái, "học cho xong" dẫn đến tình trạng nhận thức chưa đúng, hoặc chưa đầy đủ. Vì vậy, cần nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐV, nhất là đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sao cho hấp dẫn, ngắn gọn, sát thực tế, ĐV dễ tiếp thu, dễ nhớ, dễ làm theo.

Thứ hai, thời gian qua, một số nơi, tổ chức đảng và ĐV có khuyết điểm, vi phạm nhưng được phát hiện, xử lý. Nguyên nhân là do công tác quản lý ĐV chưa chặt chẽ; tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng một số nơi còn yếu… Vì thế, cấp ủy, chi bộ cần xác định rõ nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, biện pháp phấn đấu, rèn luyện của từng CB, ĐV trong mỗi nhiệm vụ. Lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở xem xét, đánh giá và giáo dục, rèn luyện ĐV một cách nghiêm túc. Mặt khác, mỗi ĐV phải xây dựng kế hoạch phấn đấu và chương trình tự quản lý, rèn luyện để chi ủy, chi bộ kiểm tra, giám sát (KT, GS) thực hiện. Kế hoạch cần cụ thể, chỉ rõ nội dung, thời gian và cần được thông qua chi ủy, chi bộ để bảo đảm sự chặt chẽ nghiêm túc và làm cơ sở để chi ủy, chi bộ theo dõi, KT, GS, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho từng cá nhân thực hiện tốt kế hoạch, chương trình đề ra. Các cấp ủy đảng, chi bộ thực hiện tốt việc KT, GS và phân tích chất lượng ĐV. Thông qua KT, GS chi bộ sẽ nắm chặt tình hình, làm cơ sở cho việc đề ra những biện pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện ĐV phù hợp. Cần tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng tham gia tích cực vào việc KT, GS, góp ý phê bình sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chi bộ và phẩm chất, đạo đức, lối sống của ĐV; cần phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức đảng nơi công tác với tổ chức đảng nơi cư trú để quản lý tốt ĐV. Trong sinh hoạt Đảng, cần thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; chống tư tưởng hữu khuynh thỏa hiệp, e dè, nể nang. Cần khắc phục biểu hiện buông lỏng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt theo kiểu hình thức, không có nội dung cụ thể, thiết thực.

Thứ ba, một thực tế hiện nay ở cơ sở là chế độ phụ cấp dành cho CB cơ sở, nhất là CB không chuyên trách, CB ấp và khu vực. Điều này dẫn đến nhiều CB phải bỏ việc, vi phạm, biểu hiện suy thoái. Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm nâng chế độ phụ cấp, hỗ trợ về nhà ở, vốn làm ăn để lực lượng này an tâm công tác.

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết