28/03/2021 - 08:00

Đề nghị thông tin việc thực hiện dự án khu hành chính quận Cái Răng

Cử tri quận Cái Răng đề nghị thông tin việc triển khai thực hiện dự án khu hành chính tập trung tại phường Ba Láng, quận Cái Răng. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Theo Quyết định số 1659/QĐ-UBND, ngày 11-6-2015 của UBND thành phố, khu chính trị - hành chính tập trung quận Cái Răng được phê duyệt với diện tích 17,5ha tại khu vực 3, phường Ba Láng. Nguồn kinh phí thực hiện được thành phố hỗ trợ một phần từ ngân sách thành phố và phần còn lại là nguồn thu từ quỹ bán đấu giá nhà đất công (là các trụ sở các cơ quan hiện hữu của quận Cái Răng). Thời gian thực hiện khu hành chính này dự kiến đến năm 2020. Tuy nhiên, do ngân sách thành phố còn nhiều khó khăn nên chưa thể thực hiện dự án. Để giải quyết vấn đề này, UBND thành phố đã báo cáo, xin ý kiến Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính về việc chuyển giao trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ trước đây cho UBND thành phố quản lý để bố trí cho quận Cái Răng sử dụng làm khu chính trị - hành chính tập trung và đã được chấp thuận. Hiện nay, quận Cái Răng đã thực hiện di dời các cơ quan hành chính của quận qua khu hành chính tập trung mới là trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ trước đây.

UBND thành phố đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Cái Răng. Do đó, đề nghị UBND quận Cái Răng khẩn trương thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh hoặc bãi bỏ các đồ án quy hoạch chi tiết không còn phù hợp quy hoạch phân khu đã được duyệt; trong đó, có đề án khu chính trị - hành chính tập trung quận Cái Răng được quy hoạch theo Quyết định số 1659/QĐ-UBND của UBND thành phố.

Chia sẻ bài viết