04/07/2019 - 18:15

Đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Cử tri đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nội dung được UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và liên tục. Ngay từ đầu năm 2019, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. Trong đó, đề ra nhiệm vụ trọng tâm nhằm cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật thông qua các hình thức và nội dung tuyên truyền đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể trên từng lĩnh vực.

Kết quả, tổ chức triển khai, phổ biến 9 văn bản luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6; 3.675 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nội bộ và ra nhân dân; phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” do Bộ Tư pháp tổ chức; tiếp tục phát huy mô hình “Câu lạc bộ pháp luật”, duy trì hoạt động của mô hình “Quán cà phê pháp luật”, “Điểm hẹn pháp luật”; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật; chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua phương tiện thông tin đại chúng...

Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức và phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Qua đó, góp phần từng bước nâng cao ý thức cho người dân trong việc tuân thủ và chấp hành các quy định của pháp luật, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật.

Chia sẻ bài viết