31/08/2020 - 06:06

Đề nghị phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Để từng bước thực hiện chủ trương tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao:

- Trong năm 2020, ngành Nông nghiệp đã đề xuất phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao thông qua việc sử dụng cảm biến và viễn thám quản lý dịch hại cây trồng và mô phỏng năng suất lúa phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt vả bảo vệ thực vật.

- Chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, thông qua chương trình khuyến ngư địa phương năm 2020. Hiện tại, đơn vị đang chờ quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện của UBND thành phố theo định mức mới của Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng, giá trị hàng nông sản: Việc hỗ trợ ứng dụng truy xuất nguồn gốc điện tử sản phẩm nông lâm thủy sản theo Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Ở địa phương, Văn phòng UBND thành phố đã có văn bản số 214/TB-VPUB thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Quang Hoài Nam giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công Thương thực hiện Đề án triển khai, áp dụng quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Hiện nay, ngành Nông nghiệp đang phối hợp cung cấp danh sách, tham gia đoàn khảo sát, lựa chọn cơ sở để hỗ trợ với các cơ quan chuyên môn thuộc ngành Khoa học và Công nghệ để hỗ trợ các cơ sở ứng dụng truy xuất nguồn gốc điện tử gắn với chỉ dẫn địa lý, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu đối với các sản phẩm hàng hóa nông sản, thủy sản trên địa bàn thành phố…

Chia sẻ bài viết