25/11/2021 - 19:34

Đề nghị mở rộng đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch

Cử tri huyện Thới Lai đề nghị xây dựng, mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân ở các xã Trường Thành, Định Môn, Trường Xuân, Trường Xuân A, Trường Thắng. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp các địa phương khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, thẩm định và trình UBND thành phố xem xét.

Tại kỳ họp cuối năm 2020, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm A, nhóm B và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 4-12-2020; trong đó, có dự án đầu tư và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Thới Lai. Qua đó, nhằm cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng (trong đó có những tuyến cấp nước cử tri phản ánh). UBND thành phố đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 30-12-2020. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2024.

Hiện nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã trình xin bố trí nguồn vốn thực hiện dự án. Nếu được bố trí vốn thực hiện dự án, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sẽ khẩn trương thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định xây dựng cơ bản, sớm triển khai thi công để kịp thời đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri.

Chia sẻ bài viết