05/03/2020 - 07:38

Đề nghị miễn, giảm học phí

Cử tri quận Bình Thủy và huyện Phong Điền đề nghị thành phố xem xét có chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh bậc học mầm non và giáo dục phổ thông. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, mức thu học phí trên địa bàn thành phố đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, giáo dục phổ thông công lập được thực hiện theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12-7-2019 của HĐND thành phố. Các chính sách miễn, giảm học phí được thực hiện theo các quy định hiện hành, như: Luật Giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và các Thông tư hướng dẫn có liên quan…

Trong thời gian tới, khi có hướng dẫn của các cơ quan Trung ương về thực hiện Luật Giáo dục (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 14-6-2019 và có hiệu lực từ ngày 1-7-2021, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chính sách miễn, giảm học phí theo lộ trình đúng quy định.

Chia sẻ bài viết