29/05/2020 - 21:30

Đề nghị hỗ trợ nông dân đăng ký sử dụng điện tưới tiêu vườn cây ăn trái

Cử tri quận Ô Môn kiến nghị có biện pháp hỗ trợ các hộ dân ở khu vực Thới Hưng, phường Long Hưng được đăng ký sử dụng điện để phục vụ tưới tiêu cho vườn cây ăn trái. Nội dung trả lời của Sở Công thương thành phố như sau:

Sở Công thương đã phối hợp với Phòng Kinh tế quận Ô Môn và nhận thấy đối với các hộ dân xin xác nhận điện kế tưới tiêu đúng với mục đích sử dụng đất, Phòng Kinh tế quận xác nhận và chuyển Điện lực Ô Môn xem xét cấp điện để phục vụ tưới tiêu cho vườn cây ăn trái.

Đối với trường hợp cử tri khu vực Thới Hưng, phường Long Hưng phản ánh: Các hộ dân xin xác nhận điện kế tưới tiêu để phục vụ cho vườn cây ăn trái mà mục đích sử dụng đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất trồng lúa. Do đó, Phòng Kinh tế quận không thực hiện xác nhận, do hộ dân đã sử dụng sai mục đích sử dụng đất đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp nên Điện lực Ô Môn không xem xét cấp điện để phục vụ tưới tiêu cho vườn cây ăn trái cho những hộ dân này.

Vì vậy, để tạo điều kiện cho các hộ dân tại khu vực Thới Hưng, phường Long Hưng, được cấp điện kế để phục vụ mục đích nông nghiệp, Sở Công thương đề nghị địa phương hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định để được cấp điện kế phục vụ tưới tiêu cho vườn cây ăn trái.

Chia sẻ bài viết