03/06/2023 - 20:07

Đề nghị giảm thuế giá trị gia tăng đối với tiền điện

Cử tri huyện Cờ Đỏ đề nghị ngành chức năng xem xét giảm mức thuế giá trị gia tăng đối với tiền điện tiêu thụ hằng tháng của các hộ dân. Nội dung trả lời của Công ty Điện lực TP Cần Thơ như sau:

Công ty Điện lực TP Cần Thơ là đơn vị hoạt động cung cấp dịch vụ, hàng hóa đặc thù được giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28-1-2022 của Chính phủ ban hành về việc Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian áp dụng được giảm thuế GTGT kể từ ngày 1-2-2022 đến hết ngày 31-12-2022, với mức thuế suất thuế GTGT là 8%.

Sau khi hết thời gian được giảm thuế GTGT theo quy định, mức thuế suất thuế GTGT đang áp dụng cho Công ty Điện lực TP Cần Thơ nói riêng cũng như các doanh nghiệp kinh doanh khác nói chung là 10% như trước đây theo quy định của Chính phủ. Công ty Điện lực TP Cần Thơ là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam, thực hiện nhiệm vụ kinh doanh bán điện trong địa bàn TP Cần Thơ theo chức, năng nhiệm vụ của Tổng Công ty. Công ty không có chức năng tự giảm mức thuế GTGT đối với tiền điện tiêu thụ hằng tháng của các hộ dân. Việc giảm thuế GTGT do Chính phủ ban hành, Công ty Điện lực TP Cần Thơ sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ bài viết