22/02/2024 - 23:50

Đề nghị đầu tư phát triển du lịch bền vững

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị quan tâm đầu tư, xây dựng, phát huy giá trị di sản văn hóa và phát triển du lịch bền vững để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Ghi nhận kiến nghị cử tri, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn quan tâm tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp đầu tư phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tạo động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác theo tinh thần Nghị quyết số 10/NQ-TU ngày 29-12-2021 của Thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới.

Trong đó, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch trong tình hình mới; đổi mới tư duy, phát triển du lịch phù hợp với kinh tế thị trường, bảo đảm nhất quán từ quan điểm, mục tiêu, chương trình hành động và có thể chế, chính sách đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong tình hình mới; nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn thành phố để tạo điều kiện người dân trực tiếp tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du lịch; hỗ trợ phát triển du lịch đường sông, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; khuyến khích chương trình khởi nghiệp du lịch nông nghiệp nhằm xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch từ mô hình nông nghiệp...

Đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài phù hợp với định hướng phát triển du lịch thành phố; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp nhằm vào thị trường mục tiêu, phù hợp với xu hướng mới của thị trường, lấy sản phẩm du lịch và thương hiệu du lịch là trọng tâm; quảng bá du lịch thành phố gắn với quảng bá hình ảnh du lịch quốc gia; gắn xúc tiến du lịch với xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và ngoại giao, văn hóa.

Song song đó là mở rộng, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm và loại hình du lịch phù hợp với tiềm năng, lợi thế của thành phố; xây dựng, đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm; thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp để phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm phục vụ kinh tế ban đêm, góp phần đa dạng hóa dịch vụ, sản phẩm du lịch, thu hút khách du lịch chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú... Chủ động và tranh thủ các nguồn lực để đầu tư đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển du lịch.

Chia sẻ bài viết