23/05/2022 - 05:58

Đề nghị có giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị có giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em, theo quy định của pháp luật. Nội dung trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thành phố như sau:

Năm 2021, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2000/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; trong đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và phân công từng sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức thực hiện.

Để công tác phòng, chống xâm hại trẻ em đạt hiệu quả, các cấp, các ngành thành phố đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, trọng tâm là đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng và tập trung tuyên truyền tại các địa bàn nông thôn, địa bàn ven đô, địa bàn có tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cao, khu vực có nhiều lao động nhập cư. Hình thức tuyên truyền linh hoạt, đa dạng... Song song đó, xây dựng kế hoạch, chương trình, hoạt động lồng ghép để triển khai hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung, công tác phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng. Sở LĐ-TB&XH theo dõi, hướng dẫn Phòng LĐ-TB&XH, cơ quan, đơn vị liên quan xử lý nghiêm trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có hành vi xâm hại trẻ em; chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội thành phố tiếp nhận, xử lý kịp thời về thông tin tố giác bạo lực, xâm hại trẻ em....

Chính nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, công tác phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng; huy động các nguồn lực xã hội chăm lo, cải thiện môi trường sống cho trẻ em; tạo cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

Chia sẻ bài viết