31/03/2020 - 19:01

Đề nghị cho biết thời gian thực hiện dự án khu du lịch sinh thái

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị cho biết thời gian thực hiện các dự án khu du lịch sinh thái ở địa phương. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, thành phố kêu gọi đầu tư 54 dự án; trong đó, tại huyện Phong Điền có 2 dự án liên quan đến du lịch sinh thái. Cụ thể là: dự án khu du lịch sinh thái Phong Điền, quy mô diện tích 40ha; dự án quần thể đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái tại huyện Phong Điền, quy mô diện tích 334,7ha.

Qua đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã đề xuất khảo sát, nghiên cứu đối với 2 dự án trên và được UBND thành phố chấp thuận, thời gian thực hiện tối đa là 3 tháng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề xuất của Công ty, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND huyện Phong Điền tiếp thu nội dung nghiên cứu của nhà đầu tư đối với khu vực thuộc địa bàn huyện Phong Điền để nghiên cứu, xem xét lồng ghép các nội dung đề xuất hợp lý vào nội dung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phong Điền và quy hoạch khu đô thị Mỹ Khánh để sau này làm cơ sở để xác định dự án đầu tư, thực hiện các bước lựa chọn chủ đầu tư theo pháp luật hiện hành, khi các đồ án quy hoạch được phê duyệt.

Chia sẻ bài viết