21/09/2020 - 22:52

Đồng chí Lã Phú Tuy, đảng viên Đảng bộ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy:

Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải đúng thực chất

Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, trình tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tôi hoàn toàn thống nhất với các nội dung được nêu trong Dự thảo.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh. Thành phố tập trung cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư; phát huy nội lực, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội...

Hiện nay, công tác đánh giá cán bộ (CB), công chức (CC), viên chức (VC) của các cơ quan, đơn vị nhìn chung đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi vẫn còn tình trạng đánh giá CB,CC,VC cảm tính, hình thức, chưa lấy hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu. Trong đánh giá thiếu tính chiến đấu, thiếu tinh thần xây dựng, chưa phản ánh đúng thực tế chất lượng CB,CC,VC…

Để khắc phục tình trạng trên, theo tôi cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, chủ động của từng CB,CC,VC khi tham gia đánh giá, tự đánh giá. Các chủ thể tham gia đánh giá phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, công tâm. Làm tốt công tác đánh giá CB,CC,VC là cơ sở để động viên khuyến khích, khen thưởng những người làm việc đạt hiệu quả cao. Những người chưa tốt có cơ sở để nhìn nhận lại quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình để làm việc tốt hơn. Đồng thời, có thể sàng lọc những người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần giúp cơ quan, tổ chức, đơn vị có điều kiện tuyển chọn, bổ sung nguồn CB,CC,VC thật sự có tài, có tâm phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Theo tôi cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác CB của các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp theo quy định số 179-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, sự đoàn kết thống nhất; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong công tác CB. Đánh giá đúng công tác CB sẽ kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền; sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, đảng viên. Đồng thời, kịp thời phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt đối với các tập thể và cá nhân.

Với truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, tôi tin tưởng Đảng bộ thành phố tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị hạt nhân, là thành phố xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam bộ.

THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết