05/01/2008 - 08:43

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ thị:

Chỉ đạo thực hiện tốt hệ thống luật pháp, chính sách thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

(TTXVN)- Ngày 2-1-2008, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 20 - CT/TW về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Trong nội dung của Chỉ thị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo thực hiện tốt 4 nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX), Nghị quyết Đại hội X về phát triển kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã và các chính sách phát triển kinh tế tập thể đến các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế và đông đảo nhân dân, trước hết là những cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể và xã viên, người lao động trong các tổ chức hợp tác, hợp tác xã. Các cấp ủy và tổ chức Đảng, các cấp chính quyền cần xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết mạnh mẽ hơn, định kỳ kiểm tra, sơ kết để tập trung tháo gỡ khó khăn, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến; tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong các hợp tác xã.

Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí có chuyên mục tuyên truyền một cách sâu rộng, thiết thực và hiệu quả về kinh tế tập thể. Các cơ quan nghiên cứu lý luận có chương trình nghiên cứu khoa học thiết thực, phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Thứ hai, Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình giám sát thi hành Luật Hợp tác xã của Quốc hội; Hội đồng nhân dân các cấp có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật Hợp tác xã ở các địa phương.

Thứ ba, Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát các chính sách đã ban hành; đánh giá kết quả thực hiện chính sách; sửa đổi, bổ sung các chính sách phát triển kinh tế tập thể đồng bộ, phù hợp và thiết thực, bảo đảm chính sách đến được với các tổ hợp tác, hợp tác xã, nhất là chính sách đất đai, tín dụng, thuế, đào tạo nghề, đào tạo cán bộ quản lý hợp tác xã.

Các cấp, các ngành, các địa phương trong hoạch định chính sách, xây dựng và triển khai các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển vùng, ngành, địa phương phải lồng ghép nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể và cân đối, bố trí các nguồn lực triển khai. Kiện toàn cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của các cấp, ngành, địa phương.

Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể làm tốt hơn nữa công tác vận động hội viên, thành viên tự nguyện tham gia phát triển kinh tế tập thể. Tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm, tạo điều kiện để Liên minh hợp tác xã Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển...

Chia sẻ bài viết