15/09/2016 - 20:58

Cần Thơ xây dựng thành phố thông minh, hiện đại

 

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam, nhấn mạnh: Sự cần thiết xây dựng đô thị thông minh hiện đại hiện nay là đô thị hóa tăng, hạ tầng lạc hậu và quá tải (điện, nước, giao thông…), cạnh tranh kinh tế giữa các đô thị và giữa các vùng tăng, đòi hỏi của người dân về chất lượng cuộc sống (môi trường, giáo dục, y tế, chính quyền…) ngày càng cao. Có 5 mục tiêu phát triển các đô thị thông minh là hiệu quả kinh tế ở các đô thị ngày càng cao, môi trường sống ngày càng tốt hơn, người dân được phục vụ tốt hơn, người dân tham gia quản lý đô thị và giám sát chính quyền, thành phố phát triển bền vững. Ngoài ra, phát triển đô thị thông minh với 10 nhiệm vụ là xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, qui hoạch thông minh, giám sát các tiêu chí phát triển bền vững, quản lý xây dựng thông minh, quản lý giao thông thông minh, quản lý môi trường thông minh, chính quyền thông minh – doanh nghiệp thông minh, chính quyền thông minh – công dân thông minh, chính quyền thông minh – dịch vụ thông minh (giáo dục, y tế, khu đô thị, điện, nước, du lịch, vận tải…), nông nghiệp thông minh, quản lý trật tự - trị an thông minh… Thành ủy Cần Thơ cần có nghị quyết về xây dựng TP Cần Thơ thông minh giai đoạn 2016 - 2025. TP Cần Thơ cũng nên mời đối tác Hàn Quốc làm tư vấn trong xây dựng thành phố thông minh. Hàn Quốc có kinh nghiệm trong lĩnh vực này và rất có tấm lòng với Việt Nam. Trong quá trình xây dựng thành phố thông minh, xây dựng các chỉ số phát triển về kinh tế, về cải thiện môi trường, về sự hài lòng của người dân, chỉ số về phát triển bền vững… để đo kết quả thực hiện hằng năm…

TP Cần Thơ đang hướng đến xây dựng thành phố thông minh, hiện đại của vùng ĐBSCL.

  Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quố

Chia sẻ bài viết