09/12/2011 - 21:26

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Các tập đoàn kinh tế Nhà nước phải tập trung vào ngành nghề sản xuất chính

Ngày 9-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Hoàng Trung Hải đồng chủ trì Hội nghị sơ kết mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước (TĐKTNN).

Tại hội nghị, lãnh đạo nhiều tập đoàn nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với các tập đoàn kinh tế; lãnh đạo các TĐKTNN khẳng định sự ủng hộ chủ trương tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế theo hướng đẩy mạnh cổ phần hóa, nâng cao khả năng quản trị doanh nghiệp, tập trung đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính, hạn chế sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các tập đoàn kinh tế nhà nước...

Từ thực tiễn hoạt động, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế cũng nêu lên một số bài học kinh nghiệm trong đảm bảo hiệu quả hoạt động của TĐKTNN, trong đó nhấn mạnh việc phải xây dựng được chiến lược hoạt động của tập đoàn và những người xây dựng chiến lược phải là những người trực tiếp thực hiện chiến lược; đảm bảo tuyệt đối vai trò lãnh đạo của Đảng tại các tập đoàn, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động, công tác quản lý, giám sát có hiệu quả đối với vốn, tài sản đầu tư tại các doanh nghiệp trong tập đoàn; quan tâm tới ứng dụng công nghệ cao; thực hiện mục tiêu kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội...

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, mục đích của Hội nghị nhằm mục đích đưa ra các giải pháp để tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của các tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời gian tới, nhất là đóng góp vào Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp sắp được phê duyệt, để các tập đoàn làm tốt hơn vai trò của Nhà nước giao và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là để các tập đoàn thực hiện hiệu quả vai trò chủ đạo trong thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, an ninh quốc phòng... của đất nước.

Về mục tiêu trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh mục tiêu là kiên trì xây dựng các tập đoàn mạnh nhằm thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao, góp phần vào đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của đất nước, đồng thời sản xuất kinh doanh phải có hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, trong quí I/2012, các Bộ, ngành chức năng phải hoàn thành mô hình sắp xếp của các tập đoàn kinh tế nhà nước theo hướng tập trung vào ngành nghề chính mà Chính phủ giao. Theo đó, rà soát lại quản trị điều hành đối với những lĩnh vực mà nhà nước giữ 100%, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đúng các phương án đã được phê duyệt, rút vốn kinh doanh ngoài ngành nghề chính, giải thể hoặc chuyển giao những doanh nghiệp thua lỗ kéo dài... Thủ tướng cũng yêu cầu các tập đoàn kinh tế nhà nước xây dựng lộ trình cụ thể theo hướng tập trung vốn vào ngành nghề chính, qui chế quản lý nội bộ, trước hết là rà soát sửa đổi điều lệ hoạt động, qui chế tài chính và cán bộ, phân định chức năng của hội đồng quản trị với tổng giám đốc...

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết