04/11/2019 - 05:40

Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị 

Ban Vì sự tiến bộ (VSTB) của phụ nữ TP Cần Thơ vừa tổ chức Tọa đàm bình đẳng giới (BĐG) trong lĩnh vực chính trị. Qua đó, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thực trạng tình hình cán bộ nữ hiện nay; đồng thời, đề xuất những giải pháp tích cực nhằm tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của TP Cần Thơ. 

* Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước:
BẢN THÂN PHỤ NỮ PHẢI KHÔNG NGỪNG TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU VƯƠN LÊN

Thực hiện BĐG trong lĩnh vực chính trị không chỉ đơn thuần là quy định tỷ lệ nữ được cơ cấu trong các cuộc bầu cử của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể khác... Để công tác BĐG trong lĩnh vực chính trị đạt hiệu quả cao, phụ nữ trong thời kỳ mới phải thực hiện các chuẩn mực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Chị em cần chủ động sắp xếp thời gian để làm tốt nhiệm vụ gia đình và xã hội; tự giác học tập nâng cao trình độ; tự tin, không ngại khó khi được giao nhiệm vụ... Đặc biệt, phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo; nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ, phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời, các cấp ủy đảng mạnh dạn quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức nữ, cơ cấu tham gia Ban Chấp hành Đảng các cấp, trong đó lưu ý số lượng nữ tham gia ứng cử tỷ lệ phải bằng và cao hơn tỷ lệ nữ theo quy hoạch, góp phần đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp...

* Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban Thường trực Ban VSTB của phụ nữ TP Cần Thơ:
TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CÁN BỘ NỮ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Ban VSTB của phụ nữ TP Cần Thơ đề nghị Ban VSTB của phụ nữ các cấp, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội, trách nhiệm các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội về công tác phụ nữ và BĐG trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, tham mưu công tác cán bộ nữ, nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về BĐG; nâng cao năng lực về lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài năng, phát triển toàn diện; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghề nghiệp, bản lĩnh, năng động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cấp ủy đảng tiếp tục tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia hoạt động chính trị là tăng sức mạnh, thực hiện quyền BĐG. Quan điểm của các nhà lãnh đạo, sự đồng thuận của nhân dân có sức lay chuyển mạnh mẽ đối với nhận thức và hành động của cộng đồng trong thực hiện quyền BĐG và VSTB của phụ nữ.

* Bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ: 
CHÚ TRỌNG GIỚI THIỆU CÁN BỘ NỮ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỂ THÀNH ỦY ĐƯA VÀO QUY HOẠCH TẠO NGUỒN  

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ thường xuyên theo dõi tình hình cán bộ nữ của thành phố, có văn bản rà soát và đề nghị Thành ủy xem xét đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thành phố theo từng giai đoạn. Rà soát nguồn cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý thành phố giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố. Hội luôn chú trọng lựa chọn cán bộ trẻ, cán bộ nữ trưởng thành từ phong trào, có trình độ, có năng lực và có nhiều triển vọng phát triển để mạnh dạn giới thiệu Thành ủy đưa vào quy hoạch tạo nguồn. 

Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2016-2021, ở cấp thành phố có 8/53 người; cấp quận, huyện có 74/364 người; cấp cơ sở: 843/3.716 người. Nhiệm kỳ 2016-2021, thành phố có 2/7 đại biểu Quốc hội là nữ; 13/55 đại biểu HĐND cấp thành phố là nữ... Phụ nữ tham gia chính trị ngày càng tăng về số lượng và chất lượng nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định. Từng cấp, từng địa phương, còn đơn vị chưa đạt tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy ở xã, thị trấn và huyện đạt dưới 15%; có xã đến nay không có cấp ủy là nữ; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ cấp ủy cơ sở còn khá thấp... Một số cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành chưa nhận thức đúng vai trò, khả năng của cán bộ nữ; một số ít cấp ủy còn định kiến, thiếu tin tưởng vào khả năng của cán bộ nữ; còn biểu hiện coi công tác cán bộ nữ là trách nhiệm của Hội LHPN và Ban VSTB của phụ nữ... 

KIM XUÂN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết