22/06/2024 - 16:37

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị và lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức 

(CT) - Ngày 21-6-2024, Trường Chính trị TP Cần Thơ tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị không tập trung khóa 131.

Các cán bộ nhận bằng Trung cấp lý luận chính trị.

Qua hơn 2 năm học tập và rèn luyện, 69 cán bộ thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ được trang bị kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật XHCN; quản lý hành chính nhà nước; một số kỹ năng trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; Mặt trận và đoàn thể… Qua lớp học giúp các cán bộ có kiến thức cần thiết, vận dụng vào hoạt động thực tiễn ở địa phương, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ của thành phố.

* Cùng ngày, Trường Chính trị TP Cần Thơ phối hợp Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy cấp huyện TP Cần Thơ năm 2024 (lớp thứ 2).

Trong 5 ngày, 53 cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy cấp huyện được học các chuyên đề: một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; cách mạng công nghiệp 4.0 và các vấn đề về chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao văn hóa chính trị và việc bồi dưỡng, xây dựng mẫu hình người cán bộ lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động hệ thống chính trị; kỹ năng lãnh đạo và quản trị chiến lược trong bối cảnh chuyển đổi số; chiến lược quốc phòng, an ninh của Việt Nam; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết