23/07/2021 - 17:37

Ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động thương mại điện tử 

(CT) - UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản  lý hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn thành phố. Đối tượng áp dụng gồm: các sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý hoạt động TMĐT trên địa bàn thành phố.

Người tiêu dùng mua sắm thông qua các sàn TMĐT. Ảnh: T. TRINH

Người tiêu dùng mua sắm thông qua các sàn TMĐT. Ảnh: T. TRINH

Về nguyên tắc, việc phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật quy định và yêu cầu công tác quản lý nhà nước về hoạt động TMĐT trên địa bàn. Từ đó, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành giữa các cơ quan. Quá trình phối hợp phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, tạo điều kiện để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có hoạt động TMĐT thực hiện đúng quy định pháp luật. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức phối hợp lực lượng thanh, kiểm tra hoạt động TMĐT và xử lý theo từng vụ việc căn cứ vào nguồn thông tin, công tác thanh, kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị và phải do thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó yêu cầu bằng văn bản. Các nội dung phối hợp, gồm: quản lý các hoạt động về việc chấp hành pháp luật về TMĐT của tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động TMĐT; phối hợp giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến hoạt động TMĐT theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, phối hợp thanh, kiểm tra cung cấp, trao đổi thông tin để thanh, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong hoạt động TMĐT trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền quy định; điều tra, thông kê về tình hình phát triển TMĐT trên địa bàn.

UBND thành phố giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về TMĐT theo quy định triển khai thực hiện quản lý hoạt động TMĐT trên địa bàn thành phố…

PV

Chia sẻ bài viết