22/05/2013 - 21:51

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII:

Bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội đã dành cả ngày 22-5 để thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013; quyết toán ngân sách nhà nước 2011.

Các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu tổng quát năm 2012, về ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Các ý kiến cũng tập trung phân tích nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch từ đó đề xuất các giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm nay; phân tích những tồn tại hạn chế, những kinh nghiệm cần rút ra trong quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; bàn các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Qua thảo luận, nhiều ý kiến nhất trí với những nhận định trong báo cáo của Chính phủ. Năm 2012, kinh tế vĩ mô ổn định hơn, lạm phát được kiềm chế. Nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng, khẳng định vai trò quan trọng trong ổn định và phát triển đất nước. Tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu. An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm. Văn hóa, xã hội, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí có những chuyển biến tích cực. An ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại, quốc phòng được tăng cường; độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng đã nêu lên thực trạng kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, yếu kém. Áp lực lạm phát và nguy cơ bất ổn kinh tế vĩ mô còn lớn; lãi suất, nợ xấu vẫn còn cao; sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn. Thị trường bất động sản trầm lắng. Đời sống của người dân, nhất là đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động có thu nhập thấp vẫn còn khó khăn. Tội phạm, tệ nạn xã hội, tham nhũng, khiếu kiện còn diễn biến phức tạp. Các nhiệm vụ trung hạn nhằm tạo lập nền tảng cho ổn định vĩ mô và tăng trưởng bền vững mới ở giai đoạn khởi động, thách thức còn ở phía trước. Các đại biểu cũng cho rằng năm 2013, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa ổn định và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn.

Trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2012; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xử lý nợ xấu, phát triển thị trường, tăng sức mua, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa; triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm tái cơ cấu kinh tế. Lĩnh vực an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cần tiếp tục được bảo đảm; tăng cường phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Nhiều ý kiến tán thành với giải pháp các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động tái cơ cấu trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao và Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế đã được phê duyệt. Thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Trên cơ sở tán thành với giải pháp tiếp tục triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) và Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ, Chương trình quốc gia về đổi mới công nghệ, phát triển công nghệ cao... một số ý kiến đại biểu đề nghị cần phát triển thị trường khoa học công nghệ, tăng cường quản lý đo lường chất lượng và bảo hộ sở hữu trí tuệ...

QUỲNH HOA (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết