26/03/2023 - 08:11

“Nguyễn Đức Cảnh” 

NXB Kim Đồng vừa ra mắt tác phẩm “Nguyễn Đức Cảnh” của tác giả Nghiêm Đa Văn. Sách gồm 13 chương, phác họa chân dung người cộng sản kiên trung Nguyễn Đức Cảnh (1908-1932). Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tấm gương hy sinh anh dũng của Nguyễn Đức Cảnh là niềm tự hào của các thế hệ trẻ Việt Nam. 

Bối cảnh lịch sử những năm đầu thế kỷ XX được tác giả khéo léo miêu tả qua quá trình xâm nhập vào thực tế cuộc sống và tự nhận thức của Nguyễn Đức Cảnh trong khi tìm kiếm một con đường cách mạng đúng đắn. Qua thực tế đấu tranh và nghiên cứu con đường cứu nước của những nhà cách mạng đi trước, anh được giác ngộ bởi chủ nghĩa Mác Lê-nin và lý tưởng của Đảng. Anh trở thành người lãnh đạo của phong trào, tổ chức nhiều cuộc biểu tình nổi dậy đấu tranh của nhân dân. Khi bị địch bắt, trải qua cực hình tra tấn, người chiến sĩ cộng sản kiên trung ấy vẫn giữ vững khí tiết.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết