10/12/2022 - 00:21

Ðề nghị tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở

Ðại biểu HÐND thành phố chất vấn và đề nghị tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở xã, phường, thị trấn, qua đó kịp thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng người có năng khiếu trên lĩnh vực này tại cơ sở. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) thành phố như sau:

Sở VH,TT&DL đã triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Ðảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW…

Những kết quả cụ thể: Tham mưu UBND thành phố trình Thành ủy ban hành Ðề án số 07-ÐA/TU về phát triển văn hóa TP Cần Thơ, giai đoạn 2021-2030; tham mưu UBND thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Ðề án số 07-ÐA/TU của Thành ủy. Ðồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật; tổ chức và tham gia nhiều hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn…

Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, ngành VH,TT&DL đã tổ chức và phối hợp tổ chức 20 chương trình họp mặt kỷ niệm, chương trình nghệ thuật, chương trình văn nghệ phục vụ các hoạt động nhân ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị, ngoại giao. Ðăng cai tổ chức và tham gia 6 cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn cấp khu vực, toàn quốc, với 4 HCV tập thể, 8 HCV tiết mục, 11 HCB tiết mục, 2 giải A, 4 giải B, 2 giải C, 2 giải cá nhân. Tổ chức 2 liên hoan, hội thi cấp thành phố, dàn dựng 3 kịch bản chương trình văn nghệ tuyên truyền; tổ chức biểu diễn 60 cuộc hoạt động tuyên truyền lưu động tại cơ sở.

Thời gian tới, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Ðề án số 07-ÐA/TU của Thành ủy về phát triển văn hóa TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2030 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Ðảng về phát triển văn hóa, văn nghệ. Ðăng cai tổ chức và tham gia liên hoan, hội thi, hội diễn cấp khu vực và toàn quốc; tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn cấp thành phố. Ðồng thời, đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng, giữ gìn, bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng các dân tộc, các loại hình biểu diễn nghệ thuật diễn xướng dân gian tại thành phố, xây dựng lực lượng biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố…

Chia sẻ bài viết