19/09/2023 - 19:57

Ðề nghị sớm ban hành giá đất

Cử tri quận Ô Môn đề nghị thành phố sớm ban hành giá đất cụ thể của dự án kè sông Ô Môn để sớm giao nền tái định cư cho người dân ổn định cuộc sống. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Tiếp thu phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành xác định giá đất đối với dự án kè sông Ô Môn theo trình tự thủ tục quy định để thông qua Hội đồng thẩm định giá đất thành phố trước khi trình UBND thành phố phê duyệt. Hội đồng thẩm định giá đất thành phố đã tổ chức họp cho ý kiến và đề nghị UBND quận Ô Môn phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát lại giá thu tiền sử dụng đất của các hộ dân cho phù hợp.

Ðể sớm giải quyết vấn đề này, UBND thành phố yêu cầu UBND quận Ô Môn khẩn trương thực hiện ý kiến đề nghị của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố, hoàn tất hồ sơ thủ tục gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố thông qua để trình UBND thành phố xem xét trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ bài viết