30/11/2021 - 20:30

Ðề nghị nâng giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố xem xét điều chỉnh nâng giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho phù hợp tình hình hiện nay. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Theo quy định của Luật Ðất đai năm 2013, trong quá trình xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án, giá đất cụ thể được xác định trên cơ sở khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường của khu vực xung quanh dự án triển khai có cùng điều kiện. Căn cứ vào vị trí của từng dự án, từng thửa đất, sẽ có giá đất cụ thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí, loại đất, khả năng sinh lợi.

Ðối với đề nghị của cử tri quận Cái Răng, do cử tri chưa nêu cụ thể là dự án nào nên chưa trả lời cụ thể được. Hiện nay, các cơ quan tham mưu UBND thành phố chưa nhận được kiến nghị cụ thể của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án về vấn đề trên. Ðề nghị cử tri có ý kiến cụ thể đối với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án để được xem xét, giải quyết theo quy định, đảm bảo quyền lợi khi bị thu hồi đất. Trong trường hợp vấn đề kiến nghị vượt thẩm quyền, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án sẽ có văn bản xin ý kiến giải quyết của cơ quan cấp trên có thẩm quyền theo quy định.

Ðể từng bước giải quyết vấn đề trên, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 10/2021/QÐ-UBND ngày 29-6-2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2014/QÐ-UBND và Quyết định số 19/2016/QÐ-UBND về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Trong đó, có nâng giá hỗ trợ tự lo tái định cư (tái định cư phân tán) trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ bài viết