29/06/2021 - 20:01

Ðề nghị có chính sách khuyến khích vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

Cử tri đề nghị có cơ chế, chính sách khuyến khích vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Ðể cụ thể hóa Ðề án xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 và định hướng sau năm 2020, Sở Giao thông vận tải thành phố đã tham mưu UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch phát triển VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2021.

UBND thành phố đã thành lập Trung tâm quản lý và điều hành VTHKCC, trực thuộc Sở Giao thông vận tải tại Quyết định số 1277/QÐ-UBND. Trên cơ sở đó, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức bộ máy và đưa Trung tâm vào hoạt động, với nhiệm vụ giúp Giám đốc sở:

- Quản lý và điều hành VTHKCC bằng xe buýt. Cụ thể là tổ chức quản lý hoạt động VTHKCC bằng xe buýt nội thành và liên tỉnh trên địa bàn thành phố; xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, công bố danh mục mạng lưới tuyến, biểu đồ chạy xe trên các tuyến, giá vé, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về khuyến khích phát triển VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn; quy định và tổ chức đấu thầu, đặt hàng khai thác tuyến xe buýt trong danh mục mạng lưới tuyến; xây dựng, bảo trì và quản lý kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động xe buýt; theo dõi, tổng hợp kết quả hoạt động vận tải của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên tuyến;…

- Quản lý và vận hành hệ thống giao thông thông minh (ITS); bao gồm tổ chức, vận hành và phát triển hệ thống ITS cho hoạt động VTHKCC và giao thông thông minh trên địa bàn thành phố; xây dựng, bảo trì và quản lý kết cấu hạ tầng phục vụ hệ thống ITS trên địa bàn thành phố…

Chia sẻ bài viết