13/03/2021 - 12:33

Xuất bản Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tài liệu phục vụ công tác bầu cử 

NXB Chính trị quốc gia Sự Thật vừa xuất bản văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và các sách, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng do NXB Chính trị quốc gia Sự Thật và Văn phòng Trung ương Ðảng phối hợp thực hiện. Ðội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm của 2 cơ quan đã làm việc liên tục, khẩn trương để tổ chức rà soát, biên tập, hoàn chỉnh bản thảo và in ấn để phục vụ bạn đọc. Văn kiện gồm 720 trang, được in thành 2 tập, khổ 13x19 cm, bao gồm 10 văn kiện quan trọng, được thông qua tại Ðại hội.

Ngay sau khi văn kiện được xuất bản, Văn phòng Trung ương Ðảng có trách nhiệm khẩn trương phát hành đến đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cả nước. Công tác này nhằm phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến những quyết định của đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế - theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong diễn văn bế mạc Ðại hội Ðảng XIII.

Ngày 9-3, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW, về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Ðể cung cấp tài liệu phục vụ công tác này, NXB Chính trị quốc gia Sự Thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức biên tập, xuất bản các ấn phẩm liên quan. Các ấn phẩm gồm: “Những điểm mới, điểm nhấn trong các văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng”, “Tài liệu học tập các văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng (dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở)”, “Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng (dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân)”, “Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng”, “Tìm hiểu một số thuật ngữ trong văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng”, “Tham luận tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng”.

Song song đó, các sách, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được NXB Chính trị quốc gia Sự Thật phát hành rộng rãi. Hiện chi nhánh NXB tại Cần Thơ có 7 đầu sách, tài liệu, gồm: “Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, “Luật Tổ chức Quốc hội (hiện hành) sửa đổi, bổ sung 2020”, “Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hiện hành) sửa đổi, bổ sung 2017, 2019”, “200 câu hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, “Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, “Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, “Sổ tay công tác Ðảng”.

CÁT ÐẰNG

Chia sẻ bài viết